Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de ISED

Curso de Auditoría de Prevención de Riscos Laborais

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Auditor de Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales   Curso de Auditoría de Prevención de Riscos Laborais   Curs d“Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals Curso de Auditoría de Prevenção de Riscos Trabalhistas Course of Audit of Prevention of Labour Risks Cours d“Audit de Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais obriga ás empresas a desenvolver un sistema de xestión para a Prevención de Riscos Laborais.

Aquelas empresas que opten por un modelo de prevención baseado en recursos propios deberán ser auditadas segundo as especificaciones que a propia lei e a súa normativa de desenvolvemento conteñen. É, xa que logo, necesario formar a Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, tanto para a realización destas auditorias externas, como para o coñecementos das obrigacións e requisitos que delas se derivan para as organizacións, coa finalidade de desenvolver tamén auditorias internas.

O Curso proporciona unha titulación válida para realizar auditorías en toda España tanto a aquelas empresas por esixencias legais precísano como ás que convén por esixencias operativas, posto que todas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente.

É importante destacar que os Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais poden ampliar a súa formación e con iso aumentar as súas posibilidades de emprego e o seu coñecemento da materia con este curso independientemente da Titulación Universitaria que posúan.

Os alumnos que finalicen o Curso e superen as probas finais serán recoñecidos como Auditores de Sistemas de Xestión da Prevención de Riscos Laborais.

Este curso de Auditoría da Xestión de Sistemas de Prevención de Riscos Laborais ten como principais obxectivo capacitar ao alumno na organización dun Sistema de Auditoría Interna en Prevención de Riscos Laborais na empresa; na organización, preparación e enfoque das Auditorías Externas de Prevención de Riscos Laborais.

Todo iso en función da Orde de 27 de xuño de 1997, pola que se desenvolve o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, en relación coas condicións de acreditación das persoas que pretendan desenvolver a actividade de auditoría do sistema de prevención das empresas.

Como obxectivos específicos podemos designar:

*Determinar a idoneidad das avaliacións de riscos realizadas, analizar os seus resultados e verificar os mesmos.
*Comprobar os diferentes tipos de actividades preventivas que se deben realizar para eliminar, controlar ou reducir devanditos riscos, así como a planificación das mesmas.
*Determinar a adecuación entre os procedementos e medios materiais e humanos requiridos para realizar a actividade preventiva necesaria e os recursos propios ou concertados de que dispoña a empresa

Requisitos de acceso al curso:

Ser Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Auditoría de Sistemas de Xestión da Prevención de Riscos Laborais

Unidade Didáctica 1.
Organización Empresarial

Unidade Didáctica 2.
Introdución ás auditorías

Unidade Didáctica 3.
Auditorías legais do Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Unidade Didáctica 4.
Os requisitos legais do Servizo de Prevención de Riscos Laborais

Unidade Didáctica 5.
Outros tipos de auditorías de especial interese

Unidade Didáctica 6.
Normativa Técnica

Unidade Didáctica 7.
Proceso de auditoría I: Iniciación e planificación

Unidade Didáctica 8.
Proceso de auditoría II: Realización da auditoría

Unidade Didáctica 9.
Proceso de auditoría III: Informe de auditoría. Actividades de seguimiento do resultado da auditoría

Unidade Didáctica 10.
Realización de suposto práctico de auditoría

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Auditoría de Prevención de Riscos Laborais está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: