Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de CEM Canarias Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería

Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad   Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs de Comptabilitat de Societats - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat Curso de Contabilidade de Sociedades - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Accounting of Societies - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours de Comptabilité de Sociétés - Adaptées au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Sendo unha das características da nova normativa contable a prevalencia do fondo económico sobre o xurídico ou legal no tratamento das distintas operacións, non cabo dúbida dos cambios que iso supón no estudo da contabilidad de sociedades.

Este novo enfoque no tratamento contable de determinadas operacións dá lugar a determinadas situacións que poden parecer rechamantes en relación coa tradición contable española, entre as cales, cabo sinalar as seguintes:
A consideración, en determinados casos, de determinadas accións preferentes ou rescatables e das accións sen voto dunha empresa dentro do seu pasivo en lugar de integrarse no seu patrimonio neto.

O tratamento dos empréstitos convertibles que dan lugar aos denominados instrumentos financeiros compostos que se recoñecen en parte como un pasivo e como un compoñente do patrimonio neto.

O recoñecemento como patrimonio neto de pagos a empregados baseados na entrega de accións antes ata de que estas sexan emitidas.

O tratamento, atendendo a unha perspectiva económica, como menor importe do patrimonio neto da empresa dos desembolsos pendentes dos socios así como das accións propias, cualesquiera que sexa, neste caso, a finalidade da súa adquisición.


Por outra banda, de acordo co Plan Xeral de Contabilidad de 1990, en virtude do principio de prudencia, únicamente cabo o recoñecemento dos beneficios realizados á data de pechadura do exercicio, sinalando, ademais, o seu carácter preferencial sobre o resto dos principios contables.

O Novo Plan Xeral de Contabilidad, en sintonía coas Normas internacionais de contabilidad, elimina devandito carácter preferencial, que se traduce nun tratamento de determinadas operacións que resultan chocantes coa tradición contable española, que supoñen unha modificación fundamental na conceptuación do patrimonio dunha empresa, por iso é necesario profunsizar na aprendizaxe e fijación destes novos conceptos e o seu formalizacióne os libros contables.

Requisitos de acceso al curso:

Requírese ter coñecemento básicos de contabilidad

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

TEMA 1. O patrimonio neto.
TEMA 2. O capital.
TEMA 3. A constitución da sociedade anónima.
TEMA 4. A ampliación do capital social.
TEMA 5. A redución do capital social.
TEMA 6. As accións propias.
TEMA 7. Problemática contable de accionistas morosos.
TEMA 8. As reservas.
TEMA 9. Subvencións, donaciones e axustes por cambios de valor.
TEMA 10. Os instrumentos financeiros compostos.
TEMA 11. Pagos baseados en instrumentos de patrimonio.
TEMA 12. O estado de cambios no patrimonio neto.
TEMA 13. A distribución do resultado
TEMA 14. Os empréstitos.
TEMA 15. Contabilización de empréstitos.
TEMA 16. Disolución e liquidación de sociedades.
TEMA 17. Fusión de sociedades.
TEMA 18. As combinacións de negocios no plan xeral de contabilidad.
TEMA 19. Fusiones entre empresas do grupo.
TEMA 20. Escisiones de sociedades.
TEMA 21. Sociedades de responsabilidade limitada.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: