Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de DEUSTO Salud

Curs de Comptabilitat de Societats - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad Curso de Contabilidad de Sociedades - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs de Comptabilitat de Societats - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat   Curso de Contabilidade de Sociedades - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Accounting of Societies - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours de Comptabilité de Sociétés - Adaptées au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Sent una de les característiques de la nova normativa comptable la prevalencia del fons econòmic sobre el jurídic o legal en el tractament de les distintes operacions, no cap dubte dels canvis que això suposa en l"estudi de la comptabilitat de societats.

Aquest nou enfocament en el tractament comptable de determinades operacions dóna lloc a determinades situacions que poden semblar cridaneres en relació amb la tradició comptable espanyola, entre les quals, cap assenyalar les següents:
La consideració, en determinats casos, de determinades accions preferents o rescatables i de les accions sense vot d"una empresa dintre del seu passiu en lloc d"integrar-se en el seu patrimoni net.

El tractament dels empréstitos convertibles que donen lloc als denominats instruments financers compostos que es reconeixen en part com un passiu i com un component del patrimoni net.

El reconeixement com patrimoni net de pagaments a empleats basats en el lliurament d"accions abans fins i tot que aquestes hagin estat emeses.

El tractament, atenent a una perspectiva econòmica, com menor import del patrimoni net de l"empresa dels desembolsos pendents dels socis així com de les accions pròpies, qualssevol que sigui, en aquest cas, la finalitat de la seva adquisició.


Per una altra part, d"acord amb el Pla General de Comptabilitat de 1990, en virtut del principi de prudència, únicament cap el reconeixement dels beneficis realitzats a la data de tancament de l"exercici, assenyalant, a més, el seu caràcter preferencial sobre la resta dels principis comptables.

El Nou Pla General de Comptabilitat, en sintonia amb les Normes internacionals de comptabilitat, elimina dit caràcter preferencial, que es tradueix en un tractament de determinades operacions que resulten xocants amb la tradició comptable espanyola, que suposen una modificació fonamental en la conceptuación del patrimoni d"una empresa, per això és necessari profunsizar en l"aprenentatge i fixació d"aquests nous conceptes i el seu formalizacióne els llibres comptables.

Requisitos de acceso al curso:

Es requereix tenir coneixement bàsics de comptabilitat

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - COMPTABILITAT DE SOCIETATS

TEMI 1. El patrimoni net.
TEMA 2. El capital.
TEMA 3. La constitució de la societat anònima.
TEMA 4. L"ampliació del capital social.
TEMA 5. La reducció del capital social.
TEMA 6. Les accions pròpies.
TEMA 7. Problemàtica comptable d"accionistes morosos.
TEMA 8. Les reserves.
TEMA 9. Subvencions, donacions i ajustos per canvis de valor.
TEMA 10. Els instruments financers compostos.
TEMA 11. Pagaments basats en instruments de patrimoni.
TEMA 12. L"estat de canvis en el patrimoni net.
TEMA 13. La distribució del resultat
TEMI 14. Els empréstitos.
TEMA 15. Comptabilització d"empréstitos.
TEMA 16. Dissolució i liquidació de societats.
TEMA 17. Fusió de societats.
TEMA 18. Les combinacions de negocis en el pla general de comptabilitat.
TEMA 19. Fusions entre empreses del grup.
TEMA 20. Escisiones de societats.
TEMA 21. Societats de responsabilitat limitada.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Comptabilitat de Societats - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: