Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Aula Studyo

Técnico en Contaminación de Augas, Chans e Augas Subterráneas

Precio 355 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación de Aguas, Suelos y Aguas Subterráneas   Técnico en Contaminación de Augas, Chans e Augas Subterráneas   Tècnic en Contaminació d“Aigües, Sòls i Aigües Subterrànies Técnico em Contaminação de Águas, Solos e Águas Subterrâneas Technician in Pollution of Waters, Soils and Waters Subterráneas Technicien en Pollution d“Eaux, Sols et Eaux Souterraines
 
Justificación/Descripción del curso:

O efecto da contaminación provocada polas empresas no Medio Ambiente é un fenómeno que afecta de xeito constante ao medio que nos rodea. Viuse reducida nas épocas máis recentes debido á creación de instalacións que reducen dita contaminación. Debido a iso, as organizacións demandan cada vez máis profesionais con coñecementos en ingeniería medioambiental que coñezan os métodos de redución de contaminación existentes así como o uso e mantemento dos mesmos.

Por outra banda as esixencias legais fixéronse ao longo da última década cada vez máis ríxidas chegando ata á imposición de sancións civís e penais ás industrias contaminantes. Neste curso trátanse desde unha dobre perspectiva, práctica e legal, os diferentes tipos de contaminantes e os seus sistemas de depuración máis habituais así como as esixencias legais e administrativas que deben cumprir todas as empresas.

O esqueleto do curso onde se tratan específicamente as implicaciones técnicas e legais da xeración de contaminantes das augas e chans, está complementado cun módulo didáctico sobre o Procedemento Administrativo Común e a xestión da Autorización Ambiental Integrada, pois son aspectos fundamentais para calquera técnico nas xestións que deberá realizar ante a administración na posta en marcha de industrias contaminantes.

O alumno aprenderá e entenderá:Os conceptos técnicos necesarios sobre contaminantes de augas, chans e augas subterráneas para desenvolverse con soltura na materia, así como os medios existentes para reducir as emisións

Os procesos administrativos necesarios para poder gestionar como asesor interno ou externo á empresa os expedientes que permitan a posta en funcionamento da industria xeradora deste tipo de contaminantes.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai
Dirixido a persoas que de calquera forma actúen na tramitación e/ou solicitude de expedientes de apertura de industrias potencialmente contaminantes

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Procedemento Administrativo

Ou.D. 1.1 - Introdución
Antecedentes históricos
Período constitucional

Ou.D. 1.2 - Lei 30/1992
Cuestións xerais
Ambito de aplicación e principios xerais
Clases de procedementos administrativos
Fases do procedemento administrativo común

Ou.D. 1.3 - Iniciación do Procedemento
Vías de iniciación
Os registros administrativos
Enminda e mellora da solicitude
Medidas provisionales e acumulación

Ou.D. 1.4 - Ordenación do Procedemento
Introdución
Os interesados
Dereitos e obrigacións dos interesados
Términos e prazos
Principios de ordenación e actuación no procedemento

Ou.D. 1.5 - Instrución do Procedemento
As alegaciones
A proba
Informes
Participación dos interesados
Notificación e publicación
Terminación do procedemento

Ou.D. 1.6 - A Ejecución dos Actos Administrativos
Cuestións xerais
Medios de ejecución forzosa

Ou.D. 1.7 - Revisión dos Actos Administrativos
A revisión dos actos en vía administrativa
Os recursos administrativos

MÓDULO 02 - Contaminación do Auga

Ou.D. 2.1 - Introdución
Introdución
Caracterización de augas residuales urbanas e industriais
Tratamento de augas residuales
Marco legal

Ou.D. 2.2 - Depuración de Augas Residuales
Introdución
Pretratamiento
Tratamentos primarios
Tratamentos secundarios
Tratamentos terciarios
Fosas sépticas
Xestión dos lodos
Reutilización de augas
Evacuación de efluentes e emisarios

Ou.D. 2.3 - Potabilización do Auga
Introdución
O ciclo integral do auga
Auga de consumo humano
Captación de auga para abastecemento humano
Condución do auga
Conceptos xerais de abastecemento
Proceso de potabilización
Recuperación das augas de proceso
Desalación do auga do mar


MÓDULO 03 - Contaminación de Chans

Ou.D. 3.1 - Introdución
Introdución
Contaminación do chan
Tratamento de chans contaminados

Ou.D. 3.2 - Contaminación por Choiva Aceda
Introdución
Efectos sobre o chan
Avaliación da sensibilidade do chan
Medidas para reducir as emisións

Ou.D. 3.3 - Contaminación por Metais Pesados
Introdución
Orixe dos metais pesados no chan
Dinámica dos metais pesados no chan
Condicionantes do comportamento dos metais
Establecemento de niveis de contaminación de chans

Ou.D. 3.4 - Contaminación por Fitosanitarios
Introdución
Plaguicidas
Herbicidas
Fertilizantes

Ou.D. 3.5 - Contaminación por Actividades Mineras
Introdución
Impactos ambientais producidos polas minas
Contaminantes da actividade minera
Restauración ambiental do chan


MÓDULO 04 - Contaminación de Augas Subterráneas

Ou.D. 4.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Orixe das augas subterráneas
Composición química das augas subterráneas
Movemento das augas subterráneas

Ou.D. 4.2 - Contaminación de Augas Subterráneas
Introdución
Vías de contaminación das augas subterráneas
Reacción dos acuíferos fronte á contaminación
Prevención e control da contaminación
Medidas correctivas


MÓDULO 05 - Autorización Ambiental Integrada

Ou.D. 5.1 - Introdución
Introdución
Marco legal

Ou.D. 5.2 - Autorización Ambiental Integrada
Introdución
Instalacións afectadas pola lei IPPC
Obrigacións para os titulares das instalacións
A autorización ambiental integrada (AAI)
Valores límite de emisión (VLE) e mellores técnicas dispoñibles (MTD)
Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes
Fontes de información

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Contaminación de Augas, Chans e Augas Subterráneas está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: