Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de ISED

Tècnic en Contaminació d"Aigües, Sòls i Aigües Subterrànies

Precio 355 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación de Aguas, Suelos y Aguas Subterráneas Técnico en Contaminación de Augas, Chans e Augas Subterráneas   Tècnic en Contaminació d“Aigües, Sòls i Aigües Subterrànies   Técnico em Contaminação de Águas, Solos e Águas Subterrâneas Technician in Pollution of Waters, Soils and Waters Subterráneas Technicien en Pollution d“Eaux, Sols et Eaux Souterraines
 
Justificación/Descripción del curso:

L"efecte de la contaminació provocada per les empreses en el Medi ambient és un fenomen que afecta de manera constant al mitjà que ens envolta. S"ha vist reduïda en les èpoques més recents a causa de la creació d"instal·lacions que redueixen dita contaminació. A causa d"això, les organitzacions demanden cada cop més professionals amb coneixements en enginyeria mediambiental que coneguin els mètodes de reducció de contaminació existents així com l"ús i manteniment dels mateixos.

D"altra banda les exigències legals s"han fet al llarg de l"última dècada cada cop més rígides arribant fins i tot a la imposició de sancions civils i penals a les indústries contaminants. En aquest curs es tracten des d"una doble perspectiva, pràctica i legal, els diferents tipus de contaminants i els seus sistemes de depuració més habituals així com les exigències legals i administratives que han de complir totes les empreses.

L"esquelet del curs on es tracten específicament les implicacions tècniques i legals de la generació de contaminants de les aigües i sòls, està complementat amb un mòdul didàctic sobre el Procediment Administratiu Comú i la gestió de l"Autorització Ambiental Integrada, doncs són aspectes fonamentals per a qualsevol tècnic en les gestions que haurà de realitzar davant l"administració en l"engegada d"indústries contaminants.

L"alumne aprendrà i entendrà:Els conceptes tècnics necessaris sobre contaminants d"aigües, sòls i aigües subterrànies per desenvolverse amb soltesa en la matèria, així com els mitjans existents per reduir les emissions

Els processos administratius necessaris per poder gestionar com a assessor intern o extern a l"empresa els expedients que permetin la posada en funcionament de la indústria generadora d"aquest tipus de contaminants.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha
Dirigit a persones que de qualsevol forma actuïn en la tramitació i/o sol·licitud d"expedients d"obertura d"indústries potencialment contaminants

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - Procediment Administratiu

O.D. 1.1 - Introducció
Antecedents històrics
Període constitucional

O.D. 1.2 - Llei 30/1992
Qüestions generals
Ambito d"aplicació i principis generals
Classes de procediments administratius
Fases del procediment administratiu comú

O.D. 1.3 - Iniciació del Procediment
Vies d"iniciació
Els registres administratius
Enminda i millora de la sol·licitud
Mesures provisionals i acumulació

O.D. 1.4 - Ordenació del Procediment
Introducció
Els interessats
Drets i obligacions dels interessats
Termes i terminis
Principis d"ordenació i actuació en el procediment

O.D. 1.5 - Instrucció del Procediment
Les al·legacions
La prova
Informes
Participació dels interessats
Notificació i publicació
Terminació del procediment

O.D. 1.6 - L"Execució dels Actes Administratius
Qüestions generals
Mitjans d"execució forçosa

O.D. 1.7 - Revisió dels Actes Administratius
La revisió dels actes en via administrativa
Els recursos administratius

MÒDUL 02 - Contaminació de l"Aigua

O.D. 2.1 - Introducció
Introducció
Caracterització d"aigües residuals urbanes i industrials
Tractament d"aigües residuals
Marco legal

O.D. 2.2 - Depuració d"Aigües Residuals
Introducció
Pretratamiento
Tractaments primaris
Tractaments secundaris
Tractaments terciarios
Fosses sèptiques
Gestió dels fangos
Reutilització d"aigües
Evacuació d"efluents i emissaris

O.D. 2.3 - Potabilització de l"Aigua
Introducció
El cicle integral de l"aigua
Aigua de consum humà
Captació d"aigua per a proveïment humà
Conducció de l"aigua
Conceptes generals de proveïment
Procés de potabilització
Recuperació de les aigües de procés
Eixalada de l"aigua del mar


MÒDUL 03 - Contaminació de Sòls

O.D. 3.1 - Introducció
Introducció
Contaminació del sòl
Tractament de sòls contaminats

O.D. 3.2 - Contaminació per Pluja Àcida
Introducció
Efectes sobre el sòl
Avaluació de la sensibilitat del sòl
Mesures per reduir les emissions

O.D. 3.3 - Contaminació per Metalls Pesats
Introducció
Origen dels metalls pesats en el sòl
Dinàmica dels metalls pesats en el sòl
Condicionaments del comportament dels metalls
Establiment de nivells de contaminació de sòls

O.D. 3.4 - Contaminació per Fitosanitarios
Introducció
Plaguicidas
Herbicides
Fertilitzants

O.D. 3.5 - Contaminació per Activitats Mineres
Introducció
Impactes ambientals produïts per les mines
Contaminants de l"activitat minera
Restauració ambiental del sòl


MÒDUL 04 - Contaminació d"Aigües Subterrànies

O.D. 4.1 - Introducció
Introducció
Marco legal
Origen de les aigües subterrànies
Composició química de les aigües subterrànies
Moviment de les aigües subterrànies

O.D. 4.2 - Contaminació d"Aigües Subterrànies
Introducció
Vies de contaminació de les aigües subterrànies
Reacció dels aqüífers enfront de la contaminació
Prevenció i control de la contaminació
Mesures correctivas


MÒDUL 05 - Autorització Ambiental Integrada

O.D. 5.1 - Introducció
Introducció
Marco legal

O.D. 5.2 - Autorització Ambiental Integrada
Introducció
Instal·lacions afectades per la llei IPPC
Obligacions per als titulars de les instal·lacions
L"autorització ambiental integrada (AAI)
Valoris límit d"emissió (VLE) i millors tècniques disponibles (MTD)
Registre estatal d"emissions i fonts contaminants
Fuentes d"informació

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Contaminació d“Aigües, Sòls i Aigües Subterrànies está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: