Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa

Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en l"Empresa

Precio 145 € - Cursos de especialización, OnLine de 40 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) en la Empresa Análise de Ciclo de Vida (ACV) na Empresa   Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en l“Empresa   Análise de Ciclo de Vida (ACV) na Empresa Analysis of Cycle of Life (ACV) in the Company Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

La competència entre les empreses de qualsevol sector en l"economia és cada vegada més forta. La minimització de costos és en l"actualitat una necessitat, no una opció, i dins d"ells, els costos mediambientals (ús d"energia, materials i aigua) adquireixen un paper rellevant des del punt de vista comptable i d"estratègia d"empresa.

En aquest curs es pretenen posar de manifest aquests costos mediambientals plantejant alternatives de solució, presentant una eina versàtil i útil per detectar els punts ineficients en les empreses: l"Anàlisi de Cicle de Vida (ACV), que permet a més valorar si la millora d"un procés no causa detriment d"un altre, és a dir, detecta si en millorar alguna cosa estem empitjorant una altra cosa.

L"ACV és una eina de gestió que ajuda a proposar una estratègia mediambiental d"acord amb cada línia de negoci amb la finalitat de generar valor per a l"empresa disminuint els costos associats als consums energètics i de materials. Es tracta per tant d"una eina de gestió empresarial.

L"objectiu d"aquest curs és donar a conèixer a les empreses aquesta eina i animar a la seva utilització presentant els seus avantatges a través d"exemples pràctics d"aplicació.

La profunditat que pot aconseguir un estudi d"ACV és diferent si es tracta d"una anàlisi científica o de la recerca d"ineficiència en una empresa per a la possible implantació de millores. En aquest últim cas, una anàlisi succinta prou per detectar problemes i plantejar solucions. No és necessari per tant ser un gran expert en la matèria per treure profit de la mateixa.

El curs s"estructura en una introducció on es posa de manifest la problemàtica energètica actual a Espanya, així com els efectes mediambientals associats. Seguidament, en la Unitat Didàctica 2 es plantegen solucions des del punt de vista del producte, des del disseny fins a la funció que exerceix per al consumidor, i s"expliquen les tècniques que pot implementar una empresa per estalviar energia i materials, disminuint els costos econòmics associats.

L"ecoetiquetado, l"economia dels serveis, els sistemes de gestió mediambiental, lluny de ser un cost per a les empreses són oportunitats de negoci que no cal deixar passar.

En la Unitat Didàctica 3 es descriu amb detall la metodologia de l"Anàlisi de Cicle de Vida per exposar posteriorment en la Unitat Didàctica 4 exemples de com fer-ho i quins resultats podem obtenir.

A més, s"explicarà com interpretar els resultats en funció dels objectius de l"estudi, de tal manera que sapiguem extreure la informació que ens interessi a cada moment.

S"han evitat, en la mesura del possible, els tecnicismes i aprofundir en temes específics per no desvirtuar l"objectiu final del curs, que no és un altre que animar a les petites i mitges empreses a utilitzar aquesta eina en benefici propi i del medi ambient en general.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics
Aquest curs va dirigit a professionals i directius interessats a l"Àrea de Medi ambient, Desenvolupament Ruarl i Cooperació

Temario cubierto por el curso:

1. INTRODUCCIÓ. CONTEXT ENERGÈTIC ACTUAL
2. EL MEDI AMBIENT I L"ECOEFICIÈNCIA EN L"EMPRESA
2.1. Introducció: definició d"ecoefiencia
2.2. Tècniques per aconseguir l"ecoeficiència
2.2.1. Els sistemes de gestió mediambiental
2.2.2. L"anàlisi de cicle de vida (ACV)
2.2.3. L"ecodiseño
2.2.4. L"economia dels serveis
2.2.5. La logística inversa
2.2.6. L"ecologia industrial
2.3. Indicadors d"ecoeficiència
2.3.1. Ecoindicadores
2.3.2. La petjada ecològica
2.3.3. La motxilla ecològica
2.3.4. La ressò-brúixola
3. L"ANÀLISI DE CICLE DE VIDA. METODOLOGIA
3.1. Introducció
3.2. Definició i fases d"una anàlisi de cicle de vida
3.3. Metodologia de l"anàlisi de cicle de vida
3.3.1. Definició d"objectius i abast
3.3.2. Anàlisi d"inventari de cicle de vida (ICV)
3.3.3. Avaluació d"impacte del cicle de vida (EICV)
3.3.4. Interpretació de resultats
3.3.5. Elaboració de l"informe final
3.3.6. Revisió crítica
3.4. Limitacions de l"anàlisi de cicle de vida
3.5. Eines informàtiques per a l"anàlisi de cicle de vida
3.6. Bases de dades per a l"anàlisi de cicle de vida
3.6.1. BUWAL 250
3.6.2. DATA ARXIVI
3.6.3. ETH-ESU
3.6.4. IDEMAT
3.6.5. ECOINVENT
3.6.6. INDUSTRY DATA
3.6.7. FRANKLIN
3.6.8. IVAM
3.7. Mètodes d"avaluació d"impactes per a l"anàlisi de cicle de vida
3.7.1. Ecoindicador 95
3.7.2. Ecoindicador 99
3.7.3. CML 1992
3.7.4. CML 2 baseline 2000
3.7.5. Ecopuntos 97
3.7.6. EDIP/UMIP 96
3.7.7. EPS 2000
4. UN EXEMPLE DE COM REALITZAR UNA ANÀLISI DE CICLE DE VIDA
4.1. Definició d"objectius i abast
4.1.1. Definició d"objectius
4.1.2. Abast
4.1.3. Requisits de qualitat de les dades
4.1.4. Hipòtesis plantejades i limitacions
4.2. Anàlisi d"inventari
4.2.1. Fase 1: cultiu i recol·lecció de la vida
4.2.2. Fase 2: procés d"elaboració del vi en celler
4.2.3. Fase 3: transport
4.2.4. Fase 4: disposició final de l"ampolla
4.3. Avaluació d"impactes del cicle de vida
4.3.1. Classificació
4.3.2. Caracterització
4.3.3. Normalització i ponderació
4.4. Interpretació de resultats
4.4.1. Escenaris alternatius
4.4.2. Resultat final
4.4.3. Conclusions finals
4.5. Altres exemples d"anàlisis de cicle de vida
5. REFLEXIÓ FINAL
6. ANNEXOS
ANNEX 1. Diagrames de procés per a la producció del vi
ANNEX 2. Dades generals

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) en l“Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: