Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de IMF Formacion

Curs d"Anàlisi d"Estats Financers

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Análisis de Estados Financieros Curso de Análise de Estados Financeiros   Curs d“Anàlisi d“Estats Financers   Curso de Análise de Estados Financeiros Course of Analysis of Financial States Cours d“Analyse d“États Financiers
 
Justificación/Descripción del curso:

D"acord amb el Marc conceptual per a l"elaboració i presentació dels estats financers, l"objectiu dels mateixos és subministrar informació sobre la situació financera, exerceixo i canvis en la posició financera que sigui útil a una àmplia gamma d"usuaris al prendre les seves decisions econòmiques.

Amb caràcter previ a l"anàlisi dels estats financers s"exposen determinades qüestions relacionades amb els mateixos d"acord amb el Pla General de Comptabilitat, el Marc conceptual per a l"elaboració i presentació dels estats financers de les Normes internacionals de comptabilitat i la NIC 1, "Presentació dels estats financers".

L"anàlisi dels estats financers s"aborda d"acord amb l"estructura tradicional del mateix:
En primer lloc, l"anàlisi financera tracta d"estudiar en quina mesurada els mitjans financers empleats per l"empresa són els adients per a mantenir un desenvolupament econòmic estable, tractant d"estudiar quina capacitat té l"empresa, amb el seu actiu, per a anar reembolsando els seus passius, segons vagin vencent.

Per una altra part, la denominada anàlisi econòmica estudia la rendibilitat de l"empresa en un determinat exercici econòmic i la seva evolució respecte a exercicis anteriors, així com la seva comparació amb l"obtinguda per altres empreses.

Finalment, el tradicionalment denominat anàlisi de la situació patrimonial té per objecte l"estudi de l"actiu i el passiu de l"empresa, les variacions experimentades per dites magnituds al llarg de diversos exercicis analitzant les fonts que han originat recursos.

Requisitos de acceso al curso:

Tenir coneixements bàsics de comptabilitat

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - ANALISIS D"ESTATS FINANCERS

TEMA 1. Objectius dels estats financers.
TEMA 2. L"anàlisi financera.
TEMA 3. L"anàlisi econòmica.
TEMA 4. L"anàlisi patrimonial.


Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Anàlisi d“Estats Financers está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: