Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA

Tècnic en Instal·lació i Manteniment d"Energia Solar Tèrmica

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 90 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Instalación y Mantenimiento de Energía Solar Térmica Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Térmica   Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Tèrmica   Técnico em Instalação e Manutenção de Energia Solar Térmica Technician in Installation and Maintenance of Thermal Solar Energy Technicien en Installation et Entretien d“Énergie Solaire Thermique
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu del curs és formar especialistes en les aplicacions pràctiques de l"energia solar tèrmica .

El curs, concebut per poder ser estudiat de forma totalment autònoma, està enfocat principalment cap a la pràctica professional, partint d"uns coneixements tècnics previs bàsics. El nivell necessari per poder assimilar-ho no és alt, doncs fins i tot persones que tan sols hagin completat un batxillerat tècnic o una formació tècnic-professional de nivell dos, poden, sense majors dificultats, escometre el seu estudi amb aprofitament, això no indica que el curs es quedi en els aspectes bàsics, doncs com pots observar en el temari tractat s"aprofundeix en tots els aspectes, tècnics, econòmics i legals d"aquest tipus d"instal·lacions per facilitar la profesionalizacióno i independència dels professionals de qualsevol nivell.

Una vegada superat el curs amb aprofitament, l"alumne es trobarà tècnicament capacitat per dirigir la instal·lació de sistemes d"energia solar tèrmica, així com per portar de forma integral el seu manteniment.

Tenint en compte les expectaculares previsions de creixement d"aquest tipus d"instal·lacions d"energia solar tèrmica la demanda de tècnics qualificats serà molt important en els pròxims anys.

Una vegada finalitzat el curs estaràs preparat per dedicar-te a una professió nova amb enormes possibilitats de creixement ja que respon a les necessitats del món actual de disposar de fonts d"energia netes i a més les Administracions tant espanyoles com a europees han pres bona nota d"això estableciendola obligatorietat d"aquest tipus d"instal·lacions en totes les edificacions noves.

Requisitos de acceso al curso:

Curs dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors, a titulats de F.P. de branques tècniques com a electricitat, electrònica o automatització i de forma genèrica a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de l"energia solar.

Temario cubierto por el curso:

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Subsistemes d"una instal·lació solar tèrmica completa
Principis d"aprofitament de l"energia solar tèrmica

Unitat Didàctica 2.- El captador solar tèrmic
Captador de placa plana: components i funcionament
Captador de tubs de buit: característiques i principi de treball
Captador de polipropileno: propietats i usos habituals
Captadores solars tèrmics addicionals al mercat
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
El fluid caloportador

Unitat Didàctica 3.- Components addicionals i disseny del circuit primari
Sistema d"acumulació d"aigua calenta
Grup de bombament hidràulic
Valvulería
Sistema d"intercanvi tèrmic
Conduccions i aïllament tèrmic
Sistema de regulació: controlador, sensors i actuadors
Solucions a la gestió de l"estancament
Traçat del camp de captadores: criteris de disseny
Dispositius annexos

Unitat Didàctica 4.- Components específics dels circuits secundari i de consum
Sistemes típics d"aporti energètic auxiliar
Integració energètica amb altres tecnologies de generació de calor
Components addicionals
Producció solar d"ACS: tipus d"instal·lacions

Unitat Didàctica 5. Aplicacions addicionals de l"energia solar tèrmica
Suport energètic a calefacció: tipus d"emissors
Climatització de piscines
Aplicacions industrials de l"energia solar tèrmica
Refrescamiento solar
Integració en grans climatizadores

Unitat Didàctica 6. Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 7. Futures línies de R+D en energia solar tèrmica
Nous desenvolupaments de captadores solars tèrmics
Millores en els sistemes de regulació: lògica difusa
Anàlisi exergéticos i optimització d"instal·lacions solars

Unitat Didàctica 8. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: MUNTATGE, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i captadores solars tèrmics
Muntatge del dipòsit d"acumulació
Instal·lació de l"electrocirculador
Anclaje de la valvulería
Ubicació del bescanviador de calor
Muntatge de canonades i aïllament tèrmic
Posicionament del controlador, sensors i actuadors
Col·locació de dispositius annexos
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions solars tèrmiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Protocol d"anàlisi d"instal·lacions
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Tèrmica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: