Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Aulacat

Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Térmica

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 90 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Instalación y Mantenimiento de Energía Solar Térmica   Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Térmica   Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Tèrmica Técnico em Instalação e Manutenção de Energia Solar Térmica Technician in Installation and Maintenance of Thermal Solar Energy Technicien en Installation et Entretien d“Énergie Solaire Thermique
 
Justificación/Descripción del curso:

O obxectivo do curso é formar especialistas nas aplicacións prácticas da enerxía solar térmica .

O curso, concibido para poder ser estudado de forma totalmente autónoma, está enfocado principalmente cara á práctica profesional, partindo duns coñecementos técnicos previos básicos. O nivel necesario para poder asimilalo non é alto, pois ata persoas que tan só completen un bachillerato técnico ou unha formación técnico-profesional de nivel dous, poden, sen maiores dificultades, acometer o seu estudo con aprovechamiento, isto non indica que o curso quédese nos aspectos básicos, pois como podes observar no temario tratado profúndase en todos os aspectos, técnicos, económicos e legais deste tipo de instalacións para facilitar a profesionalizacióno e independencia dos profesionais de calquera nivel.

Unha vez superado o curso con aprovechamiento, o alumno atoparase técnicamente capacitado para dirixir a instalación de sistemas de enerxía solar térmica, así como para levar de forma integral o seu mantemento.

Tendo en conta as expectaculares previsións de crecemento deste tipo de instalacións de enerxía solar térmica a demanda de técnicos cualificados será moi importante nos próximos anos.

Unha vez finalizado o curso estarás preparado para dedicarche a unha profesión nova con enormes posibilidades de crecemento xa que responde ás necesidades do mundo actual de dispoñer de fontes de enerxía limpas e ademais as Administracións tanto españolas como europeas tomaron boa nota diso estableciendola obligatoriedad deste tipo de instalacións en todas as edificaciones novas.

Requisitos de acceso al curso:

Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores, a titulados de F.P. de ramas técnicas como electricidade, electrónica ou automatización e de forma genérica a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da enerxía solar.

Temario cubierto por el curso:

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Subsistemas dunha instalación solar térmica completa
Principios de aprovechamiento da enerxía solar térmica

Unidade Didáctica 2.- O captador solar térmico
Captador de placa plana: compoñentes e funcionamento
Captador de tubos sen carga: características e principio de traballo
Captador de polipropileno: propiedades e usos habituais
Captadores solares térmicos adicionais no mercado
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
O fluído caloportador

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes adicionais e deseño do circuíto primario
Sistema de acumulación de auga quente
Grupo de bombeo hidráulico
Valvulería
Sistema de intercambio térmico
Conducións e illamento térmico
Sistema de regulación: controlador, sensores e actuadores
Solucións á xestión do estancamento
Trazado do campo de captadores: criterios de deseño
Dispositivos anexos

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes específicos dos circuítos secundario e de consumo
Sistemas típicos de aporte energético auxiliar
Integración energética con outras tecnoloxías de xeración de calor
Compoñentes adicionais
Produción solar de ACS: tipos de instalacións

Unidade Didáctica 5. Aplicacións adicionais da enerxía solar térmica
Apoio energético a calefacción: tipos de emisores
Climatización de piscinas
Aplicacións industriais da enerxía solar térmica
Refrescamiento solar
Integración en grandes climatizadores

Unidade Didáctica 6. Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 7. Futuras liñas de I+D en enerxía solar térmica
Novos desenvolvementos de captadores solares térmicos
Melloras nos sistemas de regulación: lóxica difusa
Análise exergéticos e optimización de instalacións solares

Unidade Didáctica 8. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: MONTAXE, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e captadores solares térmicos
Montaxe do depósito de acumulación
Instalación do electrocirculador
Anclaje da valvulería
Ubicación do intercambiador de calor
Montaxe de tuberías e illamento térmico
Posicionamiento do controlador, sensores e actuadores
Colocación de dispositivos anexos
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións solares térmicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Protocolo de análises de instalacións
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Térmica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: