Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de UCAM-CESAE

Tècnic Esp. en Instal·lacions d"Energia Solar Fotovoltaica connectada a Xarxa

Precio 365 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Introducción a la Dietética y Nutrición Técnico Esp. en Instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica conectada a Rede   Tècnic Esp. en Instal·lacions d“Energia Solar Fotovoltaica connectada a Xarxa   Técnico Esp. em Instalações de Energia Solar Fotovoltaica ligada a Rede Technician Esp. In Installations of Photovoltaic Solar Energy connected to Network Technicien Esp. En de les Installations d“Énergie Solaire Fotovoltaica reliée à Réseau
 
Justificación/Descripción del curso:

Començant pel Sud, poc a poc, en els últims anys s"han anat estenent per totes les regions les instal·lacions que aprofiten l"energia solar, per a la generació directa d"electricitat mitjançant mòduls fotovoltaics en els coneguts com a Horts Solars que a més gaudeixen d"avantatges tarifaris molt importants doncs la Unió Europea ha declarat com a objectiu prioritari l"augmentar substancialment l"energia proviniente d"aquestes fonts que ens faci menys depenents dels hidrocarburs subjectes sempre a fluctuacions en preu del barril de petroli del que la Unió és importadora nata.

En la recerca de la reducció de dita dependència són molts els paises de la Unió que han establert grans avantatges per la instal·lació de Plaques Solars per a la generació d"aquest tipus d"energia que a més no contamina, és inesgotable i es troba allí on es consumeix.

No obstant això, resulta un tant decebedor comprovar que un apreciable percentatge de les primeres instal·lacions, i fins i tot algunes acabades tan sols fa dos o tres anys, no estan correctament dissenyades, no funcionen en absolut, o bé ho fan amb molt baix rendiment.

Una de les principals causes de l"existència d"instal·lacions deficients és l"escassetat de professionals suficientment preparats en aquest nou camp, fins i tot en els nivells bàsics (instal·ladors i montadores). Sovint, tècnics procedents d"altres branques són els encarregats del disseny i instal·lació de sistemes d"energia solar, a pesar que aquestes tècniques requereixen d"especialistes bé preparats, no perquè presenten una gran complexitat en si mateixes, sinó per l"escassetat d"experiències anteriors en les quals recolzar-se.

Amb l"est curso no s"ha pretès desenvolupar un programa d"alt nivell teòric, per a persones amb coneixements previs profunds, sinó més aviat impartir un curs amb el qual partint de nivells bàsics i el seu estudi es faci suficient per dominar l"àrea pràctica de la matèria però adquirint al mateix temps uns sòlids coneixements de base que permetin al professional actuar amb seguretat i coneixement de causa.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Dissenyar amb seguretat una instal·lació d"Energia Solar fotovoltaica connectada a Xarxa coneixent i sabent connectar cadascun dels seus components

Realitzar la instal·lació dels equips i plaques amb total seguretat de fer-ho adequadament.

Hecerse carrego del manteniment de la instal·lació i garantir el bon funcionament i màxim aprofitament de la mateixa

Conèixer la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquest tipus d"instal·lacions i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència d"instal·lació

Requisitos de acceso al curso:

Curs dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors així com a titulats de F.P. de branques tècniques i d"automatització

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Tipus d"instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 2.- Cèl·lula i panell fotovoltaic
Efecte fotovoltaic
Característiques elèctriques de la cèl·lula fotovoltaica: tipus de cèl·lules
Mòdul fotovoltaic: tipus de tecnologies disponibles
Característiques elèctriques del panell fotovoltaic

Unitat Didàctica 3.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa
Inversor de connexió: característiques tècniques i funcionament
Punt d"enganxi i evacuació
Comptador d"energia injectada i venuda
Transformador de tensió

Unitat Didàctica 4.- Components addicionals de les instal·lacions
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
Cablejat, conduccions i connexions
Caixa de connexió al generador
Proteccions elèctriques

Unitat Didàctica 5.- Seguidors solars
Increments energètics obtinguts
Components d"un seguidor solar i algorismes de seguiment
Seguidors d"1 eix
Seguidors de 2 eixos

Unitat Didàctica 6.- Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 7.- Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica
Aplicacions addicionals actuals de l"energia fotovoltaica
Futures línies de R+D en tecnologia fotovoltaica

Unitat Didàctica 8.- Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: INTRODUCCIÓ Al CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions connectades a xarxa
Hipòtesi de partida de la instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa
Càlcul i configuració d"inversors i mòduls fotovoltaics
Producció energètica, ingressos econòmics i estalvi d"emissions
Procediment administratiu de connexió a xarxa

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament de components addicionals
Orientació i inclinació dels panells fotovoltaics
Dimensionado del cablejat i conduccions
Selecció de proteccions elèctriques
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres

MÒDUL III: INSTAL·LACIÓ, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i panells fotovoltaics
Muntatge del seguidor solar: obra civil i anclaje
Inversor de connexió a xarxa
Cablejats i conduccions
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions fotovoltaiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic Esp. en Instal·lacions d“Energia Solar Fotovoltaica connectada a Xarxa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: