Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Intesa

Técnico Esp. en Instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica conectada a Rede

Precio 365 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Introducción a la Dietética y Nutrición   Técnico Esp. en Instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica conectada a Rede   Tècnic Esp. en Instal·lacions d“Energia Solar Fotovoltaica connectada a Xarxa Técnico Esp. em Instalações de Energia Solar Fotovoltaica ligada a Rede Technician Esp. In Installations of Photovoltaic Solar Energy connected to Network Technicien Esp. En de les Installations d“Énergie Solaire Fotovoltaica reliée à Réseau
 
Justificación/Descripción del curso:

Comezando polo Sur, aos poucos, nos últimos anos se han ir estendendo por todas as rexións as instalacións que aproveitan a enerxía solar, para a xeración directa de electricidade mediante módulos fotovoltaicos nos coñecidos como Hortos Solares que ademais gozan de vantaxes tarifarias moi importantes pois a Unión Europea declarou como obxectivo prioritario o aumentar sustancialmente a enerxía proviniente destas fontes que nos faga menos dependentes dos hidrocarburos suxeitos sempre a fluctuaciones en prezo do barril de petróleo do que a Unión é importadora nata.

Na procura da redución de devandita dependencia son moitos os paises da Unión que estableceron grandes vantaxes pola instalación de Placas Solares para a xeración deste tipo de enerxía que ademais non contamina, é inagotable e atópase alí onde se consome.

Con todo, resulta un tanto decepcionante comprobar que un apreciable porcentaxe das primeiras instalacións, e ata algunhas terminadas tan só fai dúas ou tres anos, non están correctamente deseñadas, non funcionan en absoluto, ou ben o fan con moi baixo rendemento.

Unha das principais causas da existencia de instalacións deficientes é a escaseza de profesionais suficientemente preparados neste novo campo, ata nos niveis básicos (instaladores e montadores). A miúdo, técnicos procedentes doutras ramas son os encargados do deseño e instalación de sistemas de enerxía solar, malia que estas técnicas requiren de especialistas ben preparados, non porque presenten unha gran complejidad en si mesmas, senón pola escaseza de experiencias anteriores nas cales apoiarse.

Co este curso non se pretendeu desenvolver un programa de alto nivel teórico, para persoas con coñecementos previos profundos, senón máis ben impartir un curso co cal partindo de niveis básicos e o seu estudo fágase suficiente para dominar a área práctica da materia pero adquirindo ao mesmo tempo uns sólidos coñecementos de base que permitan ao profesional actuar con seguridade e coñecemento de causa.

Trátase, pois, dun curso técnico e fundamentalmente práctico, co que o alumno aprenderá a:
Deseñar con seguridade unha instalación de Enerxía Solar fotovoltaica conectada a Rede coñecendo e sabendo conectar cada un dos seus compoñentes

Realizar a instalación dos equipos e placas con total seguridade de facelo adecuadamente.

Hecerse cargo do mantemento da instalación e garantir o bo funcionamento e máximo aprovechamiento da mesma

Coñecer a lexislación aplicable a este tipo de instalacións

Coñecer as vantaxes económicas deste tipo de instalacións e realizar os cálculos necesarios de rentabilidad que nos permitan explicar ao cliente a conveniencia de instalación

Requisitos de acceso al curso:

Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores así como a titulados de F.P. de ramas técnicas e de automatización

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Tipos de instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 2.- Célula e panel fotovoltaico
Efecto fotovoltaico
Características eléctricas da célula fotovoltaica: tipos de células
Módulo fotovoltaico: tipos de tecnoloxías dispoñibles
Características eléctricas do panel fotovoltaico

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede
Inversor de conexión: características técnicas e funcionamento
Punto de enganche e evacuación
Contador de enerxía inxectada e vendida
Transformador de tensión

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes adicionais das instalacións
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
Cableado, conducións e conexións
Caixa de conexión ao xerador
Proteccións eléctricas

Unidade Didáctica 5.- Seguidores solares
Incrementos energéticos obtidos
Compoñentes dun seguidor solar e algoritmos de seguimiento
Seguidores de 1 eixe
Seguidores de 2 eixes

Unidade Didáctica 6.- Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 7.- Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica
Aplicacións adicionais actuais da enerxía fotovoltaica
Futuras liñas de I+D en tecnoloxía fotovoltaica

Unidade Didáctica 8.- Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: INTRODUCIÓN Ao CÁLCULO, DESEÑO E SIMULACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Necesidade e importancia do proxecto: cálculo e deseño previo
Memoria descriptiva, cálculos justificativos, planificación temporal do proxecto e estudo de impacto ambiental
Planos de ingeniería básica e de detalle

Unidade Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalacións conectadas a rede
Hipótese de partida da instalación fotovoltaica de conexión a rede
Cálculo e configuración de inversores e módulos fotovoltaicos
Produción energética, ingresos económicos e aforro de emisións
Procedemento administrativo de conexión a rede

Unidade Didáctica 3.- Dimensionamiento de compoñentes adicionais
Orientación e inclinación dos paneles fotovoltaicos
Dimensionado do cableado e conducións
Selección de proteccións eléctricas
Cálculo de esforzos e dimensionado da perfilería de anclaje
Cálculo de sombras

MÓDULO III: INSTALACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e paneles fotovoltaicos
Montaxe do seguidor solar: obra civil e anclaje
Inversor de conexión a rede
Cableados e conducións
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións fotovoltaicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico Esp. en Instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica conectada a Rede está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: