Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de Master-D

Análise e Descrición e Valoración de Postos de Traballo

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Análisis, Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo   Análise e Descrición e Valoración de Postos de Traballo   Anàlisi i Descripció i Valoració de Llocs de Treball Análise e Descrição e Valoração de Postos de Trabalho Analysis and Description and Assessment of Places of Work Analyse et Description et Estimation de Postes de travail
 
Justificación/Descripción del curso:

Ao longo do Século XX a política de Recursos Humanos na Empresa ha ir adquirindo relevancia na xestión completa da organización para conseguir os mellores resultados e a optimización dos recursos dispoñibles na empresa.

Unha das partes máis importantes na Xestión dos Recursos Humanos en é deseño organizaciónal dos diferentes postos de traballo e o estudo dos requerimientos dos mesmos, así como o perfil idoneo para a súa cobertura, co que conseguiremos ocupar o posto co mellor traballador posible e así mellorar sensiblemente o rendemento.

O coñecemento destes conceptos é un elemento esencial nas políticas de Recursos Humanos pois sustentan aspectos tan importantes como a valoración da adecuación ao posto, a valoración do desempeño e a retribución, así como o deseño de carreiras profesionais, aspectos fundamentais para optimizar o rendemento laboral do capital humano da empresa.

Obxectivos Xenerais

O obxectivo principal deste curso é dar a coñecer os conceptos de análises, descrición e valoración de postos de traballo. En materia de valoración éntrase a coñecer as diversas metodoloxías de valoración máis coñecidas. Xunto a estes conceptos o curso céntrase nun método concreto que posibilita a aplicación práctica dun método de valoración.

Obxectivos Especificos

Como obxectivos específicos o alumno aprenderá e manexará con soltura:


A análise e descrición de postos.

A valoración de postos.

Métodos para a valoración de postos de traballo.


En definitiva, ao acabar o curso o alumno estará preparado para análizar, deseñar e valorar a estrutura de postos de traballo da empresa.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso


Dirixido a responsables de Recursos Humanos e estudantes de ciencias sociais interesados en enfocar a súa carreira cara á xestión de persoal

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO UNICO - Análise e Descrición de Postos de Traballo

UD 01. - Deseño dos postos de traballo
1. Introdución
2. Concepto
3. Cntecedentes da análise e descrición de postos de traballo
3.1 A organización do traballo no periodo preindustrial.
3.2 A organización do traballo no periodo da industrialización.
3.3 A organización científica do traballo.
3.4 O período postindustrial: novas formas de organización do traballo humano.
4. Modelos de deseño de postos de traballo
5. A motivación dos traballadores
5.1 Principais teorías sobre a motivación
5.2 Aplicación das teorías á práctica.
6. A cesión de autoridade aos empregados
7. Os equipos de traballo
8. Resumo

UD 02. - Descrición dos postos de traballo
1. Introdución
2. Identificación do posto
3. Descrición do posto: formas cualitativas
4. Especificaciones do posto
5. Resumo


UD 03. - Análise de postos de traballo
1. Introdución
2. Estrutura da análise de postos
3. Métodos de descripcion e análises de postos de traballo
4. Análise cuantitativa de postos de traballo
4.1 Técnicas baseadas en condutas e requerimientos.
4.2 Técnicas baseadas no contido
4.2.1 A análise funcional de postos e a metodoloxía do dicionario de títulos ocupacionales "Functional Job Analysis" e "Dictionary of Occupational Titles" JDA-DOT).
4.2.2 Inventarios - listas de chequeo - catálogos de tarefas ("Job-Task Inventory" - "Checklist" - "Catalog")
5. Fases da análise de postos de traballo
6. O analista de postos de traballo
7. Resumo.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Análise e Descrición e Valoración de Postos de Traballo está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: