Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO

Curso de Avaliación de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I.

Precio 350 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Evaluación de Impacto Ambiental, E.A.E. y A.A.I.   Curso de Avaliación de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I.   Curs d“Avaluació d“Impacte Ambiental, I.A.I. i A.A.I. Curso de Avaliação de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I. Course of Evaluation of Environmental Impact, And.To.And. And To.To.I. Cours d“Évaluation d“Impact écologique, Et.À.Et. Et À.À.I.
 
Justificación/Descripción del curso:

O obxectivo deste curso non é outro que o de explicar os diferentes mecanismos que presenta o ordenamiento xurídico español para a defensa da nosa contorna fronte ao deterioro medioambiental producido pola man do home.

Deste xeito, e tras unha aproximación aos antecedentes históricos das diferentes materias que dan contido ao presente módulo, centrarémonos/centrarémosnos nas tres figuras máis significativas polo que a protección do medio ambiente refírese: a avaliación de impacto ambiental (EIA), a avaliación ambiental estratéxica (EAE) e a autorización ambiental integrada (AAI).

Co paso dos anos, estas ferramentas de sostenibilidad han ir gañando un progresivo protagonismo ata o punto de que boa parte dos grandes plans, programas e proxectos sectoriales que se pretenden executar no noso territorio (tanto por persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, como polas diferentes Administracións ou Organismos) requiren dalgún tipo de autorización ou informe de natureza medioambiental antes ou para proceder á súa ejecución.

En consonancia co anterior, enfocaremos as diferentes cuestións a tratar desde un dobre punto de vista: teórico e práctico. Desde o punto de vista teórico, explicaranse os pormenores dos diferentes textos legais na materia facilitando a súa comprensión por parte do alumno, mentres que desde o punto de vista práctico intentaremos que, á conclusión deste curso, todos aqueles que o finalizaron teñan unha idea clara e precisa achega de como superar un trámite de avaliación de impacto ambiental e/ou obter unha autorización ambiental integrada ante a Administración pública correspondente. A este respecto, podemos contemplar como, por diferentes causas tales como descoñecemento, escasa formación, falta de información ou información incompleta etc., moitos plans, programas ou proxectos atópanse en fase de estancamento ou finalmente non ven a luz, co lóxico prexuízo que iso supón para quen invisten o seu tempo e o seu diñeiro neles.

Por todo iso, este curso aclarará todas as súas dúbidas con respecto á materia que nos ocupa e contribuirá a mellorar e/ou perfeccionar a súa formación neste campo, preparándolle para actuar en todo proceso destas materias con plena seguridade de facer as cousas ben e evitando custoso atrasos na ejecución de proxectos.

Requisitos de acceso al curso:

Non requiridos. Aínda que non existen requisitos específicos, este curso está dirixido a Técnicos Ambientais, Enxeñeiros Técnicos e Superiores, Arquitectos e Aparejadores así como a Licenciados en Dereito

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO ÚNICO - Evalucación de Impacto Ambiental, Avaliación Ambiental Estratéxica e Autorización Ambiental Integrada

Unidade Didáctica 1 - Introdución
Historia, evolución, finalidade e obxectivos da Evalucación de Impacto Ambiental, a Avaliación Ambiental Estratéxica e a Autorización Ambiental Integrada

Unidade Didáctica 2 - Avaliación de Impacto Ambiental
Cuestións xerais, procedemento, control do cumprimento e lexislación relacionada

Unidade Didáctica 3 - Avaliación Ambiental Estratéxica
Cuestións xerais, procedemento da avaliación e seguimiento da avaliación, disposicións legais e órganos competentes

Unidade Didáctica 4 - Autorización Ambiental Integrada
Cuestións xerais, procedemento administrativo para a obtención da Autorización, infracciones e sancións e Organos Competentes na materia

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Avaliación de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I. está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: