Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de IMF Business School

Curs d"Avaluació d"Impacte Ambiental, I.A.I. i A.A.I.

Precio 350 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Evaluación de Impacto Ambiental, E.A.E. y A.A.I. Curso de Avaliación de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I.   Curs d“Avaluació d“Impacte Ambiental, I.A.I. i A.A.I.   Curso de Avaliação de Impacto Ambiental, E.A.E. e A.A.I. Course of Evaluation of Environmental Impact, And.To.And. And To.To.I. Cours d“Évaluation d“Impact écologique, Et.À.Et. Et À.À.I.
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu d"aquest curs no és un altre que el d"explicar els diferents mecanismes que presenta l"ordenament jurídic espanyol per a la defensa del nostre entorn enfront de la deterioració mediambiental produïda per la mà de l"home.

D"aquesta manera, i després d"una aproximació als antecedents històrics de les diferents matèries que donen contingut al present mòdul, ens centrarem en les tres figures més significatives pel que a protecció del medi ambient es refereix: l"avaluació d"impacte ambiental (EIA), l"avaluació ambiental estratègica (EAE) i l"autorització ambiental integrada (AAI).

Amb el pas dels anys, aquestes eines de sostenibilitat han anat guanyant un progressiu protagonisme fins al punt que bona part dels grans plans, programes i projectes sectorials que es pretenen executar al nostre territori (tant per persones físiques o jurídiques, públiques o privades, com per les diferents Administracions o Organismes) requereixen d"algun tipus d"autorització o informe de naturalesa mediambiental abans o per procedir a la seva execució.

D"acord amb l"anterior, enfocarem les diferents qüestions a tractar des d"un doble punt de vista: teòric i pràctic. Des del punt de vista teòric, s"explicaran els detalls dels diferents textos legals en la matèria facilitant la seva comprensió per part de l"alumne, mentre que des del punt de vista pràctic intentarem que, a la conclusió d"aquest curs, tots aquells que ho hagin finalitzat tinguin una idea clara i precisa sobre com superar un tràmit d"avaluació d"impacte ambiental i/o obtenir una autorització ambiental integrada davant l"Administració pública corresponent. Referent a això, podem contemplar com, per diferents causes tals com a desconeixement, escassa formació, falta d"informació o informació incompleta etc., molts plans, programes o projectes es troben en fase d"estancament o finalment no veuen la llum, amb el lògic perjudici que això suposa per els qui inverteixen el seu temps i els seus diners en ells.

Per tot això, aquest curs aclarirà tots els seus dubtes pel que fa a la matèria que ens ocupa i contribuirà a millorar i/o perfeccionar la seva formació en aquest camp, preparant-li per actuar en tot procés d"aquestes matèries amb plena seguretat de fer les coses bé i evitant costós retards en l"execució de projectes.

Requisitos de acceso al curso:

No requerits. Si bé no existeixen requisits específics, aquest curs està dirigit a Tècnics Ambientals, Enginyers Tècnics i Superiors, Arquitectes i Aparejadores així com a Llicenciats en Dret

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL ÚNIC - Evalucación d"Impacte Ambiental, Avaluació Ambiental Estratègica i Autorització Ambiental Integrada

Unitat Didàctica 1 - Introducció
Història, evolució, finalitat i objectius de l"Evalucación d"Impacte Ambiental, l"Avaluació Ambiental Estratègica i l"Autorització Ambiental Integrada

Unitat Didàctica 2 - Avaluació d"Impacte Ambiental
Qüestions generals, procediment, control del compliment i legislació relacionada

Unitat Didàctica 3 - Avaluació Ambiental Estratègica
Qüestions generals, procediment de l"avaluació i seguiment de l"avaluació, disposicions legals i òrgans competents

Unitat Didàctica 4 - Autorització Ambiental Integrada
Qüestions generals, procediment administratiu per a l"obtenció de l"Autorització, infraccions i sancions i Organos Competents en la matèria

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Avaluació d“Impacte Ambiental, I.A.I. i A.A.I. está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: