Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de CEM Canarias

Máster en Xestión Integral: Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso Avanzado de NominaSOL   Máster en Xestión Integral: Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais   Máster en Gestió Integral: Qualitat, Medi ambient i Prevenció de Riscos Laborals Mestrado em Gestão Integral: Qualidade, Médio Ambiente e Prevenção de Riscos Trabalhistas Máster In Integral Management: Quality, Means Ambiente and Prevention of Labour Risks Máster En Gestion Intégrale: Qualité, Moyen Environnement et Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso está HOMOLOGADO pola Comunidade de Madrid e é Oficial e Válido para exercer como Técnico de Prevención en toda España.

Exames en Lugo, Xixón, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Tenerife.

ACEDIS Formación lanza este Master en Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS e toda a súa experiencia na formación en Prevención de Riscos despues de participar na formación de máis de 1.500 Técnicos de Prevención, que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa historia como Centro de formación on-line e os coñecementos de máis de 20 profesionais especializados no medio Ambiente e Xestión da Calidade, conseguindo así axuntar unha metodoloxía contrastada cos mellores coñecementos prácticos e teóricos.

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:

1.- Exercer as funcións de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais segundo a normativa vigente.
2.- Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Calidade na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
3.- Encargarse da Xestión Medioambiental na empresa e asesorar externamente sobre a implantación de sistemas de Xestión Ambiental en busca das certificaciones de cumprimento das normas ISO.
4.- Realizar Auditorías de Calidade e Medio Ambiente que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes.

O alumno que finalice o curso con aprovechamiento, obterá unha Dobre Titulación:

1.- Diploma que lle acredita como Consultor en Calidade e Medio Ambiente así como Auditor Interno de Sistemas de Calidade baixo a Norma ISO 9001 e de Sistemas de Xestión Ambiental baixo a Norma ISO 14001, emitido por ACEDIS Formación.
2.- Título de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais, emitido por ACEDIS Formación e autorizado polo Instituto Rexional de Seguridade e Saúde da Comunidade de Madrid (Válido para exercer a profesión en todo o territorio nacional)

Integral +1 especialidade = 1525 €
Integral+2 especialidades = 1735 €
Integral+3 especialidades = 1950 €

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión de calquera Titulación Universitaria

Temario cubierto por el curso:

AREA DE PREVENCION DE RISCOS LABORAISMODULO 1 - Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo.

1.1 Condicións de traballo e saúde.
1.2 Riscos.
1.3 Danos derivados do traballo.
1.4 Prevención e protección.
1.5 Bases estatísticas aplicadas á prevención.

MODULO 2 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Seguridade no traballo

2.1 Concepto e definición de seguridade: técnicas de seguridade.
2.2 Accidentes de traballo.
2.3 Investigación de accidentes como técnica preventiva.
2.4 Análise e avaliación xeral do risco de accidente.
2.5 Norma e señalización en seguridade.
2.6 Protección colectiva e individual.
2.7 Análise estatística de accidentes.
2.8 Plans de urxencia e autoprotección.
2.9 Análise, avaliación e control de riscos específicos: máquinas; equipos, instalacións e ferramentas; lugares e espazos de traballo; manipulación, almacenamiento e transporte; electricidade; incendios; produtos químicos.
2.10 Residuos tóxicos e perigosos.
2.11 Inspeccións de seguridade e investigación de accidentes.
2.12 Medidas preventivas de eliminación e redución de riscos.

MODULO 3 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Higiene Industrial:

3.1 Higiene industrial. Concepto e obxectivos.
3.2 Axentes químicos. Toxicología laboral.
3.3 Axentes químicos. Avaliación da exposición.
3.4 Axentes químicos. Control da exposición: principios xerais; accións sobre o foco contaminante; accións sobre o medio de propagación. Ventilación; accións sobre o individuo: equipos de protección individual: clasificación.
3.5 Normativa legal específica.
3.6 Axentes físicos: características, efectos, avaliación e control: ruído, vibracións, ambiente térmico, radiacións non ionizantes, radiacións ionizantes.
3.7 Axentes biolóxicos. Efectos, avaliación e control.

MODULO 4 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Medicina do traballo:

4.1 Conceptos básicos, obxectivos e funcións.
4.2 Patologías de orixe laboral.
4.3 Vixilancia da saúde.
4.4 Promoción da saúde na empresa.
4.5 Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
4.6 Planificación e información sanitaria.
4.7 Socorrismo e primeiros auxilios.

MODULO 5 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Ergonomía e psicosociología aplicada:

5.1 Ergonomía: conceptos e obxectivos.
5.2 Condicións ambientais en ergonomía.
5.3 Concepción e deseño do posto de traballo.
5.4 Carga física de traballo.
5.5 Carga mental de traballo.
5.6 Factores de natureza psicosocial.
5.7 Estrutura da organización.
5.8 Características da empresa, do posto e individuais.
5.9 Estrés e outros problemas psicosociales.
5.10 Consecuencia dos factores psicosociales nocivos e a súa avaliación.
5.11 Intervención psicosocial.

MODULO 6 - Outras actuacións en materia de Prevención de Riscos Laborais: Formación

6.1 Análise de necesidades formativas.
6.2 Plans e programas.
6.3 Técnicas educativas.
6.4 Seguimiento e avaliación.

MODULO 7 - Outras actuacións en materia de Prevención de Riscos Laborais: Técnicas de comunicación, información e negociación:

7.1 A comunicación en prevención, canles e tipos.
7.2 Información. Condicións de eficacia.
7.3 Técnicas de negociación.

MODULO 8 - Xestión da prevención de riscos laborais.

8.1 Aspectos xerais sobre administración e xestión empresarial.
8.2 Planificación da prevención.
8.3 Organización da prevención.
8.4 Economía da prevención.
8.5 Aplicación a sectores especiais: construción, industrias extractivas, transporte, pesca e agricultura.

MODULO 9 - Técnicas afines.

9.1 Seguridade do produto e sistemas de xestión da calidade.
9.2 Xestión medioambiental.
9.3 Seguridade industrial e prevención de riscos patrimoniales.
9.4 Seguridade vial.

MODULO 10 - Ámbito xurídico da prevención.

10.1 Nocións de dereito do traballo.
10.2 Sistema español da seguridade social.
10.3 Lexislación básica de relacións laborais.
10.4 Normativa sobre prevención de riscos laborais.
10.5 Responsabilidade en materia preventiva.
10.6 Organización da prevención en España.

MODULO 11 - Especialización optativa, a elixir entre as seguintes opcións:

*Seguridade no Traballo

*Higiene Industrial

*Ergonomía e Psicosociología Aplicada


ÁREA DE CALIDADE


MÓDULO 1 - Introdución á Calidade

1.1. Desde o inicio da Calidade
1.2. Sensibilización cara á Calidade

MÓDULO 2 - Sistemas de xestión de Calidade segundo ISO 9001:2000

2.1. Requisitos xerais
2.2. Requisitos da documentación
2.3. Responsabilidades da Dirección
2.4. Xestión de Recursos
2.5. Control da Produción ou a Prestación do Servizo
2.6. Deseño
2.7. Calibración
2.8. Seguimiento, análise e mellora
2.9. Auditorías Internas

MÓDULO 3 - Ferramentas de Mellora Contínua

3.1. A satisfacción do cliente
3.2. Mellóraa contínua
3.3. As 7 ferramentas para mellóraa contínua
3.4. Análise modal de fallos e efectos
3.5. As 7 novas ferramentas para mellóraa contínua
3.6. Técnicas estatísticas de control de procesos

MÓDULO 4 - Cara á Excelencia Empresarial

4.1. Fundamentos
4.2. Cultura do cambio
4.3. A xestión por procesos
4.4. A planificación estratéxica
4.5. Liderado
4.6. Traballo en equipo e Dirección de reunións.
4.7. As 5S
4.8. Formación
4.9. Benchmarking
4.10. Empowerment
4.11. As 6 Sigma
4.12. Custos de Calidade

MÓDULO 5 - A xestión da Excelencia Empresarial

5.1. Introdución ao modelo EFQM
5.2. Os criterios axentes
5.3. Os criterios resultados
5.4. REVER
5.5. Autoevaluación segundo EFQM
5.6. Camiñando cara a EFQM


ÁREA DE MEDIO AMBIENTE


MÓDULO 1 - Introdución

1.1. Introdución ao Medio Ambiente
1.2. Introdución cara aos Sistemas de Xestión Medioambiental

MÓDULO 2 - Ingeniería e Contaminación Ambiental

2.1. Contaminación atmosférica e marco legal
2.2. Contaminación acuática e marco legal
2.3. Contaminación por residuos e marco legal
2.4. Almacenamiento e transporte de produtos químicos
2.5. Contaminación por ruídos e marco legal
2.6. Lei 16/2002 de Control e Prevención Integrados da Contaminación

MÓDULO 3 - Sistema de Xestión Medioambiental segundo ISO 14001:2004

3.1. Obxecto da norma ISO 14001:2004 e campo de aplicación
3.2. Definicións
2.3. Política Medioambiental
3.4. Planificación
3.5. Implantación e funcionamento
3.6. Comprobación e acción correctora
3.7. Revisión pola Direción
3.7. Auditorías Internas segundo ISO 14001:2004

MÓDULO 4 - Reglamento EMAS

4.1. Reglamento EMAS I (1836/93)
4.2. Creación de novo Reglamento EMAS II
4.3. Requisitos do Reglamento EMAS
4.4. Declaración Medioambiental
4.5. Diferenzas e similitudes entre ISO 14001:2004 E Reglamento EMAS II

MÓDULO 5 - Vantaxes e inconvenientes dos Sistemas de Xestión

5.1. Vantaxes de imaxe
5.2. Vantaxes comerciais
5.3. Vantaxes económicas
5.4. Vantaxes empresariais

MÓDULO 6 - Outros sistemas de Xestión Medioambiental

6.1. A familia de Normas ISO 14000
6.2. A análise do ciclo de vida
6.3. Axenda Local 21
6.4. O ecoetiquetado
6.5. Boas prácticas medioambientales


SISTEMAS DE XESTIÓN INTEGRADOS


MODULO ÚNICO - Correspondencias entre ISO 9001 e ISO 14001

1.1. Puntos similares
1.2. Integración documental
1.3. Puntos non integrables
1.4. Metodoloxía de implantación de sistema integrado
1.5. Outros sistemas integrados de xestión

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Máster en Xestión Integral: Calidade, Medio Ambiente e Prevención de Riscos Laborais está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: