Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios

Curs de Comptabilitat Financera - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat

Precio 695 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Experto en Contabilidad Financiera - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad Curso de Contabilidad Financeira - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs de Comptabilitat Financera - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat   Curso de Contabilidade Financeira - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Financial Accounting - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours de Comptabilité Financière - Adaptée au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Amb data 4 de Juliol de 2007 es va publicar en el BOE la Llei 16/2007, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva armonización internacional amb base en la normativa de la Unió Europea.

La disposició final primera d"aquesta llei autoritza al Govern a aprovar mitjançant real decret el Nou Pla General de Comptabilitat, així com les seves modificacions i normes complementàries.

Aquest procés d"armonización comptable s"ha vist culminat amb la publicació en el BOE el 20 de novembre de 2007 del Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s"aprova el Pla General de Comptabilitat.

Aquest curs realitza una profundización molt important en la comptabilitat, aclarint tots els aspectes de la mateixa i els mètodes adients de comptabilització de les diferents operacions que pot realitzar qualsevol tipus d"empresa.

En definitiva, en aquest curs es tracta analitzar i aprendre mitjançant l"explicació i la prática basada en casos reals tot el cicle comptable de l"empresa per a preparar els llibres i la comptabilitat de la millor manera possible de cara a la futura liquidació d"impostos.

Aquest curs prara a l"alumne per a:Portar una comptabilitat complicada són seguretat plena.

Peparar tots els documents necessaris de la comptabilitat de cara a la seva presentació registral

Comptabilitzar suposats no tan habituals, però que quan se"ns donen suregn els dubtes, com és el cas de subvencions, drets de subscripció, fets posteriors al tancament de l"exercici, pagaments en espècie, permutas, ...

Analitzar en profunditat la situació real de l"empresa


L"alumne disposa en el sitema d"i-learning no només dels manuals didàctics en una versió perfectament imprimible, sinó que també podrà utilitzar els sistemes per a la realització dels múltiples casos pràctics plantejats, el sistema d"aprenentatge es basa en la lectura compresiva dels conceptes i la fixació dels aspectes pràctics amb la realització de nombroses possibilitats i situacions pràctiques plantejades com exemple a altre de les tasques a resoldre que haurà de lliurar al tutor del curs per a la seva crítica i correcció, basant per tant l"aprenentatge en la pràctica i resolució dels casos reals presentats.

Requisitos de acceso al curso:

Tenir coneixements bàsics de comptabilitat

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - COMPTABILITAT FINANCERA

TEMI 1. El Marc conceptual de la comptabilitat.
TEMA 2. L"adopció per primera vegada de la Normes Internacionals de Comptabilitat.
TEMA 3. Els comptes anuals.
TEMA 4. El Balanç.
TEMA 5. El compte de pèrdues i guanys.
TEMA 6. L"estat de canvis en el patrimoni net.
TEMA 7. L"estat de fluixos de tresoreria.
TEMA 8. La memòria.
TEMA 9. L"inmovilizado material.
TEMA 10. Les inversions immobiliàries.
TEMA 11. L"inmovilizado intangible.
TEMA 12. Els actius no corrents mantinguts per a la venda.
TEMA 13. Els arrendaments.
TEMA 14. Els actius financers.
TEMA 15. Préstecs i partides a cobrar.
TEMA 16. Inversions mantingudes fins al venciment.
TEMA 17. Actius financers mantinguts per a negociar.
TEMA 18. Actius financers mantinguts per a la venda.
TEMA 19. Inversions en el patrimoni d"empreses del grup, multi-grup i associades.
TEMA 20. Reclasificación d"actius financers.
TEMA 21. Baixa d"actius financers.
TEMA 22. Tractament dels dividendos.
TEMA 23. El dret preferent de subscripció.
TEMA 24. Els passius financers.
TEMA 25. Els empréstitos.
TEMA 26. Els empréstitos convertibles.
TEMA 27. Els instruments financers derivats.
TEMA 28. Els instruments de patrimoni net.
TEMA 29. Les existències.
TEMA 30. La comptabilització de les existències pel sistema administratiu.
TEMA 31. Els contractes de construcció
TEMI 32. Moneda estrangera.
TEMA 33. L"impost sobre el valor afegit.
TEMA 34. L"impost sobre beneficis.
TEMA 35. Ingressos.
TEMA 36. Provisions.
TEMA 37. Retribucions al personal.
TEMA 38. Pagaments basats en instruments de patrimoni.
TEMA 39. Subvencions, donacions i llegats rebuts.
TEMA 40. Combinacions de negocis.
TEMA 41. Operacions entre empreses del grup.
TEMA 42. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions amb-tables.
TEMA 43. Fets posteriors al tancament de l"exercici.
GLOSARIO DE TERMES.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Comptabilitat Financera - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: