Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de DEUSTO Formación

Curso de Contabilidad Financeira - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad

Precio 695 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Experto en Contabilidad Financiera - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad   Curso de Contabilidad Financeira - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs de Comptabilitat Financera - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat Curso de Contabilidade Financeira - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Financial Accounting - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours de Comptabilité Financière - Adaptée au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Con data 4 de Xullo de 2007 publicouse no BOE a Lei 16/2007, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa armonización internacional con base na normativa da Unión Europea.

A disposición final primeira desta lei autoriza ao Goberno a aprobar mediante real decreto o Novo Plan Xeral de Contabilidad, así como as súas modificacións e normas complementarias.

Este proceso de armonización contable viuse culminado coa publicación no BOE o 20 de novembro de 2007 do Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidad.

Este curso realiza unha profundización moi importante na contabilidad, aclarando todos os aspectos da mesma e os métodos adecuados de contabilización das diferentes operacións que pode realizar calquera tipo de empresa.

En definitiva, neste curso trátase analizar e aprender mediante a explicación e a prática baseada en casos reais todo o ciclo contable da empresa para preparar os libros e a contabilidad do mellor xeito posible de face á futura liquidación de impostos.

Este curso prara ao alumno para:Levar unha contabilidad complicada son seguridade plena.

Peparar todos os documentos necesarios da contabilidad de face á súa presentación registral

Contabilizar supostos non tan habituais, pero que cando se nos dan suregn as dúbidas, como é o caso de subvencións, dereitos de suscripción, feitos posteriores á pechadura do exercicio, pagos en especie, permutas, ...

Analizar en profundidade a situación real da empresa


O alumno dispón no sitema de e-learning non só dos manuais didácticos nunha versión perfectamente imprimible, sinó que tamén poderá utilizar os sistemas para a realización dos múltiples casos prácticos suscitados, o sistema de aprendizaxe baséase na lectura compresiva dos conceptos e a fijación dos aspectos prácticos coa realización de numerosas posibilidades e situacións prácticas suscitadas como exemplo a demais das tarefas a resolver que deberá entregar ao titor do curso para a súa crítica e corrección, baseando xa que logo a aprendizaxe na práctica e resolución dos casos reais presentados.

Requisitos de acceso al curso:

Ter coñecementos básicos de contabilidad

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - CONTABILIDAD FINANCEIRA

TEMA 1. O Marco conceptual da contabilidad.
TEMA 2. A adopción por primeira vez da Normas Internacionais de Contabilidad.
TEMA 3. As contas anuais.
TEMA 4. O Balance.
TEMA 5. A conta de perdas e ganancias.
TEMA 6. O estado de cambios no patrimonio neto.
TEMA 7. O estado de fluxos de tesorería.
TEMA 8. A memoria.
TEMA 9. O inmobilizado material.
TEMA 10. Os investimentos inmobiliarias.
TEMA 11. O inmobilizado intangible.
TEMA 12. Os activos non correntes mantidos para a venda.
TEMA 13. Os arrendamentos.
TEMA 14. Os activos financeiros.
TEMA 15. Préstamos e partidas a cobrar.
TEMA 16. Investimentos mantidos ata o vencimiento.
TEMA 17. Activos financeiros mantidos para negociar.
TEMA 18. Activos financeiros mantidos para a venda.
TEMA 19. Investimentos no patrimonio de empresas do grupo, multi-grupo e asociadas.
TEMA 20. Reclasificación de activos financeiros.
TEMA 21. Baixa de activos financeiros.
TEMA 22. Tratamento dos dividendos.
TEMA 23. O dereito preferente de suscripción.
TEMA 24. Os pasivos financeiros.
TEMA 25. Os empréstitos.
TEMA 26. Os empréstitos convertibles.
TEMA 27. Os instrumentos financeiros derivados.
TEMA 28. Os instrumentos de patrimonio neto.
TEMA 29. As existencias.
TEMA 30. A contabilización das existencias polo sistema administrativo.
TEMA 31. Os contratos de construción
TEMA 32. Moeda estranxeira.
TEMA 33. O imposto sobre o valor engadido.
TEMA 34. O imposto sobre beneficios.
TEMA 35. Ingresos.
TEMA 36. Provisiones.
TEMA 37. Retribuciones ao persoal.
TEMA 38. Pagos baseados en instrumentos de patrimonio.
TEMA 39. Subvencións, donaciones e legados recibidos.
TEMA 40. Combinacións de negocios.
TEMA 41. Operacións entre empresas do grupo.
TEMA 42. Cambios en criterios contables, erros e estimacións con-tables.
TEMA 43. Feitos posteriores á pechadura do exercicio.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Contabilidad Financeira - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: