Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de EAE - UB IL3

Comunicación Escrita e Atención Teléfonica na Empresa

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Comunicación Escrita y Atención Telefónica en la Empresa   Comunicación Escrita e Atención Teléfonica na Empresa   Comunicació Escrita i Atenció Teléfonica en l“Empresa Comunicação Escrita e Atenção Teléfonica na Empresa Communication Written and Attention Teléfonica in the Company Communication Écrite et Attention Teléfonica dans l“Entreprise
 
Justificación/Descripción del curso:

A introdución das tecnoloxías da información, a globalización da economía e os cambios socioeconómicos propiciaron determinadas transformacións nos métodos de traballo, cunha especial incidencia no traballo que desenvolven os profesionais do secretariado.

Este curso desenvolveuse cun dobre obxectivo: en primeiro lugar, preténdese recoller de xeito sistematizada todas aquelas técnicas desenvolvidas e utilizadas polos profesionais do secretariado, de tal modo que sirvan como orientación para os recentemente incorporados ao mundo laboral e como recordatorio e reafirmación dos coñecementos dos secretarios e secretarias xa asentados na profesión. En segundo lugar, propóñense algunhas alternativas ás funcións e tarefas do secretariado para amplialas e facelas máis creativas. Parece lóxico que si as secretarias e os secretarios están capacitados para realizar funcións que foron consideradas ata hai pouco como propias doutros profesionais, tanto o espazo da súa actuación como as posibilidades laborais incrementaranse.

Ao finalizar este curso o alumno estará perfectamente capacitado para os labores propios dun/unha secretario/a executiva, en concreto o alumno estudará:Os métodos formas e xeitos máis correctos na comunicación empresarial

Preparación e xeración de informes claros e completos de gran envergadura

Preparación de documentos oficiais

Preparación de reunións, congresos, presentacións, etc...

Xestión completa de arquivos

Atención ao cliente


Todo isto farase mediante a comprensión dos textos didácticos do curso con exemplos das diferentes problemáticas estudadas e o xeito máis adecuado de afrontalas, realización de test de autoevaluación e resolución de múltiples supostos prácticos nos que se suscitarán situacións reais e a mellor forma de afrontalas.

Requisitos de acceso al curso:

Non ten requisitos específicos

Temario cubierto por el curso:

CAPÍTULO I A comunicación
1.1. Introdución
1.2. A comunicación no ámbito empresarial
1.2.1. As canles de comunicación
1.2.2. Técnicas de comunicación
1.3. A comunicación escrita
1.3.1. A linguaxe
1.3.2. Estilos da linguaxe empresarial
1.3.3. O protocolo na comunicación escrita
1.3.4. Exemplos
1.4. A confidencialidad da información
1.5. A calidade da información
1.6. Resumo
1.7. Actividades propostas

CAPÍTULO II As cartas e a súa protagonismo na actividade empresarial
2.1. Introdución
2.2. Tipos de cartas
2.2.1. Formatos
2.2.2. O saúda
2.2.3. Exemplos
2.3. Envíos masivos ou mailings
2.3.1. Bases de datos
2.3.2. Exemplos
2.4. Resumo
2.5. Actividades propostas

CAPÍTULO III Os informes e documentos de gran envergadura
3.1. Introdución
3.2. Tipos de informe
3.2.1. Informes económico-financeiros
3.2.2. Informes de auditoría
3.2.3. Informes técnicos
3.2.4. Informes comerciais
3.2.5. Informes de persoal
3.2.6. Informes de marketing
3.3. Desenvolvemento do informe
3.3.1. Exemplos
3.4. Procura da información
3.4.1 Identificación e selección de fontes de información
3.5. Documentos de gran envergadura
3.5.1. Creación de documentos mestres
3.6. Resumo
3.7. Actividades propostas

CAPÍTULO IV As ofertas
4.1. Introdución
4.2. Concepto
4.3. Formato
4.3.1. Planificación
4.3.2. Esquema do documento
4.3.3. Redacción
4.3.4. Revisión
4.4. Tipos de oferta
4.4.1. O concurso público
4.4.2. A oferta comercial
4.4.3. Exemplos
4.5. Resumo
4.6. Actividades propostas

CAPÍTULO V A comunicación interna na empresa
5.1. Introdución
5.2. Conceptos
5.3. Clases
5.3.1. Publicidade interna
Memorándums
Prensa interna, boletines
5.3.2. Publicidade exterior
5.3.3. Exemplos
5.4. Documentos preimpresos
5.5. Comunicación e soporte electrónico
5.5.1. Exemplos
5.6. Resumo
5.7. Actividades propostas

CAPÍTULO VIN Documentos oficiais
6.1. Introdución
6.2. Documentación oficial
6.2.1. Clases
Instancia
Oficio
Certificado
Presentación
6.3. Firma electrónica
6.4. Exemplos
6.5. O marco legal das sociedades mercantiles
6.5.1. A Lei de Sociedades
6.5.2. Rexistro mercantil
Organización e funcións
6.6. Tipos de documentos
6.6.1. Documentos relacionados coa constitución
da empresa
6.6.2. Documentos relacionados con órganos de administración
da compañía e a súa actividade
Xuntas Xerais: actas e certificaciones
Presentación das contas anuais do exercicio
Auditoría
Libros e documentos oficiais
6.7. Exemplos
6.8. Resumo
6.9. Actividades propostas

CAPÍTULO VII Os medios electrónicos
7.1. Introdución
7.2. Fax
7.2.1. Concepto
7.2.2. Formato
7.2.3. Exemplos
7.3. Redes
7.3.1. Redes locais
7.3.2. Internet
7.3.3. Intranet/Extranet
7.3.4. Buscar información
Buscadores
Ferramentas
7.3.5. Compartir e distribuír información
7.3.6. O correo electrónico
Concepto
Características
7.3.7. Exemplos
7.4. Documentos electrónicos
7.4.1. Concepto
7.5. Seguridade
7.6. Resumo
7.7. Actividades propostas

CAPÍTULO VIII Documentación asociada a reunións, congresos e presentacións
8.1. Introdución
8.2. Documentos orientados á organización de reunións formais
8.2.1. Convocatorias
8.2.2. Orde do día
8.2.3. Actas
8.2.4. Exemplos
8.3. Presentacións
8.3.1. Os medios
Pizarra de papel
Retroproyector de transparencias
Proyectores de diapositivas
Ordenador e canón de proxección
8.3.2. Tipos de presentación
8.3.3. Estrutura e deseño de presentacións
8.3.4. Material de apoio
8.3.5. Exemplos
8.4. Relatorios
8.4.1. Estrutura e deseño de relatorios
8.5. Exemplos
8.6. Resumo
8.7. Actividades propostas

CAPÍTULO IX Almacenamiento e recuperación da documentación
9.1. Introdución
9.2. Tratamento da documentación
9.3. O arquivo: concepto e tipos de arquivo
9.3.1. Clasificación
9.3.2. Soporte físico e lóxico
9.4. Almacenamiento, recuperación e difusión da información
9.4.1. Deseño e funcionamento
9.4.2. Rexistro da información
9.4.3. Recuperación da información
O manual de arquivo
Índice de arquivo
9.4.4. Difusión da información
9.4.5. Identificación e solución de problemas
9.5. Exemplos
9.6. Resumo
9.7. Actividades propostas

CAPÍTULO X Atención ao cliente
10.1. Introdución
10.2. O cliente externo/o cliente interno
10.2.1. Cultura de empresa
10.2.2. Imaxe profesional
10.3. Actitudes na comunicación
10.3.1. Barreiras
10.3.2. Protocolo
10.3.3. Relacións públicas
10.4. Atención aos visitantes
10.5. Atención telefónica
10.5.1. Directorio telefónico
10.5.2. Rexistro de chamadas
10.5.3. Chamar eficazmente
10.5.4. Recepción de chamadas
10.5.5. Multiconferencia
10.6. Os teléfonos móbiles
10.6.1. O servizo de roaming
10.7. Novas tecnoloxías
10.7.1. Videoconferencia
10.7.2. Centros de recepción de chamadas (call-centers)
10.8. Exemplos
10.9. Resumo
10.10. Actividades propostas

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Comunicación Escrita e Atención Teléfonica na Empresa está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: