Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Isefi

Curso Básico de Enerxía Solar Fotovoltaica

Precio 180 € - Cursos de especialización, OnLine de 44 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Finanzas para No Financieros   Curso Básico de Enerxía Solar Fotovoltaica   Curs Bàsic d“Energia Solar Fotovoltaica Curso Básico de Energia Solar Fotovoltaica Basic course of Photovoltaic Solar Energy Cours Basique d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Comezando polo Sur, aos poucos, nos últimos anos se han ir estendendo por todas as rexións as instalacións que aproveitan a enerxía solar, tanto para o calentamiento do auga destinada a consumo doméstico e industrial, como para a xeración directa de electricidade mediante módulos fotovoltaicos nos coñecidos como Hortos Solares que ademais gozan de vantaxes tarifarias moi importantes pois a Unión Europea declarou como obxectivo prioritario o aumentar sustancialmente a enerxía proviniente destas fontes que nos faga menos dependentes dos hidrocarburos suxeitos sempre a fluctuaciones en prezo do barril de petróleo do que a Unión é importadora nata.

Na procura da redución de devandita dependencia son moitos os paises da Unión que estableceron grandes vantaxes pola instalación de Placas Solares para a xeración deste tipo de enerxía que ademais non contamina, é inagotable e atópase alí onde se consome.

Trátase, pois, dun curso técnico e fundamentalmente práctico, co que o alumno aprenderá a:
Os fundamentos da Enerxía Solar Fotovoltaica

Coñecer e diferenciar todos os compoñentes deste tipo de instalacións

Os sitemas de xestión máis habituais destas instalacións de enerxía solar

As normativa presente e as tendencias futuras da enerxía solar fotovoltaica

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso a este curso

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Tipos de instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 2.- Célula e panel fotovoltaico
Efecto fotovoltaico
Características eléctricas da célula fotovoltaica: tipos de células
Módulo fotovoltaico: tipos de tecnoloxías dispoñibles
Características eléctricas do panel fotovoltaico

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas illadas
Inversor de illada: características técnicas e funcionamento
Batería de acumulación eléctrica: propiedades
Regulador de carga: principio de traballo
Equipos auxiliares de fornezo eléctrico

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede
Inversor de conexión: características técnicas e funcionamento
Punto de enganche e evacuación
Contador de enerxía inxectada e vendida
Transformador de tensión

Unidade Didáctica 5.- Compoñentes comúns a ambos tipos de instalacións
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
Cableado, conducións e conexións
Caixa de conexión ao xerador
Proteccións eléctricas

Unidade Didáctica 6.- Seguidores solares
Incrementos energéticos obtidos
Compoñentes dun seguidor solar e algoritmos de seguimiento
Seguidores de 1 eixe
Seguidores de 2 eixes

Unidade Didáctica 7.- Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 8.- Normativa e lexislación de aplicación
Código Técnico de Edificación: DB HEI5
Pliego de condicións técnicas do IDAE
Real Decreto 661/2007
Axudas e subvencións ICO-IDAE a instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 9.- Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica
Aplicacións adicionais actuais da enerxía fotovoltaica
Futuras liñas de I+D en tecnoloxía fotovoltaica

Unidade Didáctica 10.- Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso Básico de Enerxía Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: