Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de La Salle Barcelona Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de LEVEL CENTER

Curs Bàsic d"Energia Solar Fotovoltaica

Precio 180 € - Cursos de especialización, OnLine de 44 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Finanzas para No Financieros Curso Básico de Enerxía Solar Fotovoltaica   Curs Bàsic d“Energia Solar Fotovoltaica   Curso Básico de Energia Solar Fotovoltaica Basic course of Photovoltaic Solar Energy Cours Basique d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Començant pel Sud, poc a poc, en els últims anys s"han anat estenent per totes les regions les instal·lacions que aprofiten l"energia solar, tant per a l"escalfament de l"aigua destinada a consum domèstic i industrial, com per a la generació directa d"electricitat mitjançant mòduls fotovoltaics en els coneguts com a Horts Solars que a més gaudeixen d"avantatges tarifaris molt importants doncs la Unió Europea ha declarat com a objectiu prioritari l"augmentar substancialment l"energia proviniente d"aquestes fonts que ens faci menys depenents dels hidrocarburs subjectes sempre a fluctuacions en preu del barril de petroli del que la Unió és importadora nata.

En la recerca de la reducció de dita dependència són molts els paises de la Unió que han establert grans avantatges per la instal·lació de Plaques Solars per a la generació d"aquest tipus d"energia que a més no contamina, és inesgotable i es troba allí on es consumeix.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Els fonaments de l"Energia Solar Fotovoltaica

Conèixer i diferenciar tots els components d"aquest tipus d"instal·lacions

Els sitemas de gestió més habituals d"aquestes instal·lacions d"energia solar

Les normativa present i les tendències futures de l"energia solar fotovoltaica

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits d"accés a aquest curs

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Tipus d"instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 2.- Cèl·lula i panell fotovoltaic
Efecte fotovoltaic
Característiques elèctriques de la cèl·lula fotovoltaica: tipus de cèl·lules
Mòdul fotovoltaic: tipus de tecnologies disponibles
Característiques elèctriques del panell fotovoltaic

Unitat Didàctica 3.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades
Inversor d"aïllada: característiques tècniques i funcionament
Bateria d"acumulació elèctrica: propietats
Regulador de càrrega: principi de treball
Equips auxiliars de subministrament elèctric

Unitat Didàctica 4.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa
Inversor de connexió: característiques tècniques i funcionament
Punt d"enganxi i evacuació
Comptador d"energia injectada i venuda
Transformador de tensió

Unitat Didàctica 5.- Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
Cablejat, conduccions i connexions
Caixa de connexió al generador
Proteccions elèctriques

Unitat Didàctica 6.- Seguidors solars
Increments energètics obtinguts
Components d"un seguidor solar i algorismes de seguiment
Seguidors d"1 eix
Seguidors de 2 eixos

Unitat Didàctica 7.- Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 8.- Normativa i legislació d"aplicació
Codi Tècnic d"Edificació: DB HE5
Plec de condicions tècniques de l"IDAE
Real Decret 661/2007
Ajudes i subvencions ICO-IDAE a instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 9.- Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica
Aplicacions addicionals actuals de l"energia fotovoltaica
Futures línies de R+D en tecnologia fotovoltaica

Unitat Didàctica 10.- Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs Bàsic d“Energia Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: