Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial

Curso de Enerxía Solar Termoeléctrica

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Fundamentos de la Energía Solar Termoeléctrica   Curso de Enerxía Solar Termoeléctrica   Curs d“Energia Solar Termoelèctrica Curso de Energia Solar Termoeléctrica Course of Thermoelectric Solar Energy Cours d“Énergie Solaire Termoeléctrica
 
Justificación/Descripción del curso:

Case con total certeza, poderíase afirmar que a Enerxía Solar Termoeléctrica (tamén coñecida como Enerxía Termosolar), é ata agora a menos coñecida de entre as tres formas actuais de aproveitar a enerxía do Sol. En efecto, a enerxía solar térmica e fotovoltaica han ter afortunadamente unha formidable expansión nos últimos anos, e xa son parte integrante da nosa vida cotiá: produción de ACS, apoio a calefacción, climatización de piscina, xeración e inyección de electricidade... son unha mostra dos beneficios obtidos con estas aplicacións. Con todo, existe unha terceira vertente tecnolóxica, que permite a xeración de electricidade en plantas de gran potencia, equiparable a centrais de produción de enerxía convencional, pero cos beneficios medioambientales das enerxías renovables.

O principio de funcionamento da Enerxía Termosolar baséase na captación, concentración e transformación da radiación solar en calor a media-alta temperatura (desde 400ºC e ata 2.000ºC); o seu posterior transferencia a un fluído térmico caloportador; a produción de vapor de auga tras un intercambio térmico; a súa expansión en turbinas conectadas a alternadores e para rematar, a consiguiente xeración de electricidade para inyección á rede de distribución. Como o lector poderá apreciar, esta apaixonante tecnoloxía integra infinidade de subtecnologías distintas, co cal un dominio desta forma de aprovechamiento energético precisa fundamentos adecuados de liñas de coñecemento tales como Óptica, Termodinámica, Regulación Automática, Mecánica de Fluídos, Máquinas Eléctricas, Alta Tensión... Como adoitan dicir os expertos, falamos de "alta ingeniería".

Por todo iso e sendo conscientes da complejidad que pode implicar o adquirir por separado coñecementos das antedichas tecnoloxías, en ACEDIS realizamos un importante esforzo de síntese para confeccionar un curso eminentemente descriptivo e accesible que englobe os fundamentos da Enerxía Solar Termoeléctrica. Deste xeito, nos enorgullecemos de ofrecer ao noso alumnado un traballo prácticamente pionero en España, co cal perseguimos facilitar ao máximo a comprensión e difusión desta tecnoloxía. Xa que logo, a modo de resumo, poderiamos afirmar que con este curso non se pretendeu desenvolver un programa de alto nivel teórico para persoas con estudos previos profundos, senón máis ben impartir un curso desde os niveis básicos para ir adquirindo progresivamente sólidos coñecementos de base que permitan ao profesional:


Coñecer con rigor os principios físicos de funcionamento de cada unha das tecnoloxías vinculadas á Enerxía Termosolar.
Dispoñer de información de primeira man sobre as tecnoloxías dispoñible na actualidade, así como das futuras liñas de investigación e desenvolvemento nas cales estase traballando.
Dominar a lexislación aplicable a este tipo de instalacións de gran potencia.
Ter constancia das inequívocas vantaxes económicas desta fonte renovable de enerxía.
Dispoñer de ferramentas persoais de procura que permitan atopar emprego nas empresas máis punteras do sector, coñecer recursos e fontes bibliográficas adicionais para proseguir mellorando a formación ou ampliar coñecementos, así como saber como estar permanentemente informado das novidades técnicas recorrendo a fontes bibliográficas de máxima credibilidade.


Desde o punto de vista profesional, o futuro que se lle augura á mesma é inmejorable: non en balde, son xa nada menos que 15 as centrais de potencia desta índole que están proxectadas e/ou construíndose no noso país.

Adicionalmente, as vantaxes retributivas á electricidade xerada por enerxías renovables, a favorable lexislación tanto española como europea ao desenvolvemento das novas fontes de enerxía, a imperiosa necesidade de reducir a dependencia económica de países productores de petróleo, así como a terrible contaminación xerada polo uso indiscriminado de combustibles, non fan senón confirmar o acerto que supón formarse en fontes de enerxía respetuosas co medio ambiente.

Ter uns sólidos e específios coñecementos sobre a Enerxía Solar Termoeléctrica pode ser un factor crave para unha futura incorporación laboral a este novo nicho de emprego.

Requisitos de acceso al curso:

Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores; a titulados de F.P. de ramas técnicas como Electricidade, Electrónica ou Automatización; mandos intermedios e gerentes de empresas vinculadas ao sector da enerxía e de forma genérica, a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da Enerxía Solar Termoeléctrica

Temario cubierto por el curso:

1. Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
O cinto solar

2. Sistemas termosolares de concentración
Fundamento termodinámico da enerxía solar termoeléctrica
Ciclos termodinámicos aplicados a enerxía solar termoeléctrica
Tecnoloxías termosolares: baixa, media e alta temperatura
Factor de concentración da radiación solar
Cónicas e cuádricas notables: propiedades geométricas
Concentradores cilindro-parabólicos, lentes lineales de Fresnel, captadores de disco e de torre central
Chemineas solares

3. Helióstatos: sistema de seguimiento
Orientación e inclinación dos captadores termoeléctricos
Fundamentos do seguimiento solar
Seguimiento en colectores cilindro-parabólicos
Seguimiento en discos parabólicos e en centrais de torre

4. Fluído caloportador de traballo
Características térmicas do fluído caloportador
Fluídos utilizados na actualidade

5. Almacenamiento e hibridación de potencia
Características e vantaxes do almacenamiento térmico
Tipologías de almacenamiento térmico
Hibridación de instalacións termosolares con outras tecnoloxías

6. Conversión de potencia eléctrica e sistemas auxiliares
Conducións, illamentos e grupos de impulsión
Compresores, soplantes e turbinas
Valvulería industrial
Intercambiadores de calor
Conversión eléctrica: xerador
Regulación, control e monitorización de sistemas termosolares

7. Aspectos económico-financeiros da solar termoeléctrica
Distribución de custos actuais e perspectivas de crecemento
Comparación de tecnoloxías
Posicionamiento no mercado eléctrico español

8. Futuras liñas de I+D solar termoeléctrica
Optimización de tecnoloxías e minoración de custos
Xeración directa de vapor
Mellora dos algoritmos de control: lóxica difusa
Análise exergético
Aplicacións adicionais: produción de hidrógeno

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Enerxía Solar Termoeléctrica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: