Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de LEVEL CENTER

Curso Superior de Ingeniería Medioambiental

Precio 595 € - Cursos de especialización, OnLine de 160 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso Superior sobre Contaminación Medioambiental   Curso Superior de Ingeniería Medioambiental   Curs Superior d“Enginyeria Mediambiental Curso Superior de Engenharia Medioambiental Upper course of Environmental Engineering Cours Supérieur d“Ingénierie Environnementale
 
Justificación/Descripción del curso:

O efecto da contaminación provocada polas empresas no Medio Ambiente é un fenómeno que afecta de xeito constante ao medio que nos rodea. Viuse reducida nas épocas máis recentes debido á creación de instalacións que reducen dita contaminación. Debido a iso, as organizacións demandan cada vez máis profesionais con coñecementos en ingeniería medioambiental que coñezan os métodos de redución de contaminación existentes así como o uso e mantemento dos mesmos.

Por outra banda as esixencias legais fixéronse ao longo da última década cada vez máis ríxidas chegando ata á imposición de sancións civís e penais ás industrias contaminantes. Neste curso trátanse desde unha dobre perspectiva, práctica e legal, os diferentes tipos de contaminantes e os seus sistemas de depuración máis habituais así como as esixencias legais e administrativas que deben cumprir todas as empresas.

O alumno ao finalizar o curso saberá:Actuar na empresa como asesor interno ou externo en todos os procesos de depuración necesarios

Coñecer todos os aspectos legais que afectan á contaminación de calquera tipo, acústica, atmosférica, acuática, residuos industriais, etc...

Coñecer os sistemas necesarios para reducir ou eliminar o impacto no medio ambiente da actividade febril.

Tramitar ante as Administracións Públicas todos aqueles permisos necesarios calquera empresa que xere ou produza calquera tipo de contaminación.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai
Dirixido a estudantes e profesionais do ámbito medioambiental que desexen coñecer as técnicas de redución de contaminantes en todos os vectores vertidos, emisións atmosféricas, residuos, ruído ... Ademais está indicado para aqueles que desexen coñecer a lexislación medioambiental existente e os requisitos de aplicación da mesma.

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Contaminación Atmosférica

Ou.D. 1.1 - Introdución
Marco legal
A contaminación ambiental

Ou.D. 1.2 - Contaminantes Atmosféricos
Clasificación de contaminantes atmosféricos
Natureza dos contaminantes atmosféricos
Métodos de detección de contaminantes
Efectos da contaminación atmosférica
Focos emisores da contaminación atmosférica
Transporte de contaminantes na atmosfera

Ou.D. 1.3 - Depuración de Gases
Depuración física de gases
Depuración química de gases
Depuración biolóxica de gases


MÓDULO 02 - Contaminación Acústica

Ou.D. 2.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Sistema de información sobre contaminación acústica

Ou.D. 2.2 - O Ruído
Orixe e natureza da contaminación acustica
Caracterización do son
Caracterización do ruído
Medidas correctoras da contaminación acústica


MÓDULO 03 - Contaminación do Auga

Ou.D. 3.1 - Introdución
Introdución
Caracterización de augas residuales urbanas e industriais
Tratamento de augas residuales
Marco legal

Ou.D. 3.2 - Depuración de Augas Residuales
Introdución
Pretratamiento
Tratamentos primarios
Tratamentos secundarios
Tratamentos terciarios
Fosas sépticas
Xestión dos lodos
Reutilización de augas
Evacuación de efluentes e emisarios

Ou.D. 3.3 - Potabilización do Auga
Introdución
O ciclo integral do auga
Auga de consumo humano
Captación de auga para abastecemento humano
Condución do auga
Conceptos xerais de abastecemento
Proceso de potabilización
Recuperación das augas de proceso
Desalación do auga do mar


MÓDULO 04 - Contaminación por Residuos

Ou.D. 4.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Identificación e codificación dos residuos

Ou.D. 4.2 - Residuos Sólidos Urbanos
Introdución
Xestión dos residuos sólidos urbanos
Clasificación e tratamento de RSU
Envases e residuos de envases

Ou.D. 4.3 - Residuos Industriais
Introdución
Residuos Industriais
Productor de residuos
Xestor e transportista de residuos
Tratamento de residuos industriais

Ou.D. 4.4 - Residuos Especiais
Vehículos ao final da súa vida útil
Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
Neumáticos fose de uso
Residuos de construción e demolición (RCD)
Pilas e acumuladores


MÓDULO 05 - Contaminación de Chans

Ou.D. 5.1 - Introdución
Introdución
Contaminación do chan
Tratamento de chans contaminados

Ou.D. 5.2 - Contaminación por Choiva Aceda
Introdución
Efectos sobre o chan
Avaliación da sensibilidade do chan
Medidas para reducir as emisións

Ou.D. 5.3 - Contaminación por Metais Pesados
Introdución
Orixe dos metais pesados no chan
Dinámica dos metais pesados no chan
Condicionantes do comportamento dos metais
Establecemento de niveis de contaminación de chans

Ou.D. 5.4 - Contaminación por Fitosanitarios
Introdución
Plaguicidas
Herbicidas
Fertilizantes

Ou.D. 5.5 - Contaminación por Actividades Mineras
Introdución
Impactos ambientais producidos polas minas
Contaminantes da actividade minera
Restauración ambiental do chan


MÓDULO 06 - Contaminación de Augas Subterráneas

Ou.D. 6.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Orixe das augas subterráneas
Composición química das augas subterráneas
Movemento das augas subterráneas

Ou.D. 6.2 - Contaminación de Augas Subterráneas
Introdución
Vías de contaminación das augas subterráneas
Reacción dos acuíferos fronte á contaminación
Prevención e control da contaminación
Medidas correctivas


MÓDULO 07 - Autorización Ambiental Integrada

Ou.D. 7.1 - Introdución
Introdución
Marco legal

Ou.D. 7.2 - Autorización Ambiental Integrada
Introdución
Instalacións afectadas pola lei IPPC
Obrigacións para os titulares das instalacións
A autorización ambiental integrada (AAI)
Valores límite de emisión (VLE) e mellores técnicas dispoñibles (MTD)
Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes
Fontes de información

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso Superior de Ingeniería Medioambiental está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: