Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de Mainfor

Productividad Análise e Mellora de Métodos e Tempos

Precio 355 € - Cursos de especialización, OnLine de 70 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Productividad. Análisis y Mejora de Métodos y Tiempos   Productividad Análise e Mellora de Métodos e Tempos   Productivitat Anàlisi i Millora de Mètodes i Temps Productividad Análise e Melhora de Métodos e Tempos Productivity Analysis and Improvement of Methods and Time Productivité Analyse et Amélioration de Méthodes et Temps
 
Justificación/Descripción del curso:

Nos últimos anos a palabra "productividad" converteuse na fonte da eterna mocidade, o Santo Grial dos negocios. Pero Que é e como se calcula a productividad? e sobre todo ...
Como mellorar a productividad?.

Actualmente modificouse a imaxe tradicional da empresa como "instrumento para obter beneficios", considerándose ao empresario como a persoa que dispón duns medios humanos, materiais e financeiros que ha de usalos dun xeito conveniente para alcanzar uns determinados obxectivos:

  • Económicos: obter beneficios.

  • Técnicos: producir bens que satisfagan necesidades do mercado.

  • Humanos e sociais: xerar satisfaccións ao persoal da empresa con retribuciones adecuadas e trato humano; e ao público en xeral, ofrecéndolle bos produtos e servizos.

Para cumprir os obxectivos propostos, a empresa debe desenvolver actividades moi variadas que fundamentalmente poden agruparse en funcións, entre elas cabo destacar a función técnica.

A función técnica crea ou desenvolve ideas sobre os produtos que se trata de fabricar e, ademais, fabrícaos, cumprindo así o obxectivo principal da empresa. A productividad é a medida que nos permite valorar o rendemento das reformas que introduzamos nos procesos e factores de que depende a mesma. É por iso que debemos aprender as técnicas e ferramentas de mellora dos factores directos que afectan á productividad para obter sempre o resultado máis óptimo para a empresa.

Este curso presenta aos alumnos os conceptos dos métodos de traballo, orientados a crear unha mellor optimización e control dos sistemas produtivos e implementar unha sistemática de mellora continua na empresa. Mediante este curso preténdese formar técnicos capaces de levar a cabo o labor de realizar estudos dos métodos e tempos de traballo e ser xeradores de plans estratéxicos de recursos e tempos para obxectivos concretos dunha empresa.

O alumno ao final aprenderá, entre outras actividades :

  • As técnicas e ferramentas para axustar os tempos de produción

  • Reducir custos e mellorar a eficacia e rentabilidad dos procesos produtivos.

  • Como reducir os custos de produción a partir da xestión de tempos e a revisión dos métodos de traballo.

  • Como dimensionar correctamente a cantidade de recursos necesarios.

  • Como aplicar os tempos para controlar a productividad


Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

Módulo 01 - Estudo do Traballo e a Productividad

UD. 1: PRODUCTIVIDAD E TRABALLO
Introdución
Productividad
Descomposición do tempo total investido nun traballo
Factores que tenden a reducir a productividad. Como reducilos ou evitalos
UD. 2: TÉCNICAS PARA O ESTUDO DO TRABALLO
Definición de estudo do traballo
Utilidade do estudo do traballo
Técnicas de estudo do traballo
O factor humano na aplicación do estudo do traballo, as condicións e o ambiente de traballo
Distribución en Planta e Movemento de Materiais

Módulo 02 - Estudo, Análise e Mellora do Método

UD. 1: O ESTUDO DO MÉTODO DE TRABALLO
Fundamentos básicos, obxectivos e normas do Estudo de Métodos
Campo de aplicación
Rexistro dos procesos de traballo: Diagramas e Gráficos
Folla do proceso
Diagramas para o rexistro das actividades do proceso
Diagramas de actividades no posto de traballo
Diagramas de movementos de mans
Diagramas para procesos administrativos
UD. 2: ANÁLISE E MELLORA DE MÉTODOS DE TRABALLO
O Procedemento de Análise e Mellora de Métodos de Traballo
ETAPA 1: Seleccionar o traballo
ETAPA 2: Rexistrar os feitos
ETAPA 3: Exame crítico
ETAPA 4: Elaborar o novo método
ETAPA 5: Implantación do novo método
ETAPA 6: Comprobar os resultados

Módulo 03 - A Medición

UD. 1: A MEDICIÓN DO TRABALLO
Conceptos básicos, obxecto e utilidade da medida dos tempos
Procedemento básico. Análise do traballo e a súa división en elementos
Técnicas de medición do traballo
Medida por estimación
Medida por muestreo de traballo
Medida por cronometraje
Medida mediante táboas normalizadas. Datos tipo
Medida polo Método de Tempos Predeterminados
Traballo Tipo
UD. 2: LIÑAS DE PRODUCIÓN
As liñas de produción
O esquema técnico e a especificación do traballo
Planificación e Control da Produción
O Equilibrado de liñas de produción
Custos de Produción e Custos estándar

Módulo 04 - Rendementos e Incentivos

UD. 1: RENDEMENTOS
Sistemas de Retribución Salarial
Remuneración por rendemento
Valoración do Posto de Traballo
Rexistro da medición do traballo
UD. 2: SISTEMAS DE INCENTIVOS
Introdución
Consideracións e Criterios xerais
Rentabilidad da curmá
Tipos de salarios con incentivos
Táboas de curmás e cálculo da actividade
Implantación e control dos Sistemas de Incentivos
Os sistemas de incentivos en España

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Productividad Análise e Mellora de Métodos e Tempos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 09/09/2011.

Etiquetas del curso: