Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Aula Studyo

Xestión do Clima Laboral, Motivación, Resolución de Conflitos e Conciliación

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión del Clima Laboral, Motivación, Resolución de Conflictos y Conciliación   Xestión do Clima Laboral, Motivación, Resolución de Conflitos e Conciliación   Gestió del Clima Laboral, Motivació, Resolució de Conflictes i Conciliació Gestão do Clima Trabalhista, Motivação, Resolução de Conflitos e Conciliación Management of the Labour Climate, Motivation, Resolution of Conflicts and Conciliation Gestion du Climat De travail, Motivation, Résolution de Conflits et Conciliation
 
Justificación/Descripción del curso:

Ao longo do Século XX a política de Recursos Humanos na Empresa ha ir adquirindo relevancia na xestión completa da organización para conseguir os mellores resultados e a optimización dos recursos dispoñibles na empresa.

Unha das partes máis importantes na Xestión dos Recursos Humanos é a xestión do clima empresarial, cun sistema eficaz debe conseguirse unha maior implicación dos traballadores coa propia empresa e unha adecuada identificación dos mesmos coa organización en xeral, que nos garantirá que cada factor humano da empresa dea o mellor de si mesmo no desenvolvemento do proxecto empresarial en si.

A consecución dun clima laboral óptimo, non só reducirá e resolverá os conflitos, sinó que tamén facilitará a asunción dos obxectivos empresariais por parte dos traballadores conseguindo así unha identificación completa que xere boa imaxe de face ao exterior e ao interior da organización e permita mellorar o rendemento laboral de todos os axentes da empresa aumentando a súa motivación.

Todos os estudos realizados indícannos que a motivación laboral é un dos principais factores que inciden na productividad dos trabajores, productividad na que lamentablemente o noso país está á cola dos países industrializados e cuxa mellora converteuse nos últimos tempos nun dos principais obxectivos de calquera responsable empresarial.

Investir en xerar unha adecuada cultura e clima laboral, motivar aos traballadores e establecer políticas de conciliación da vida familiar e laboral será no futuro una das principais vías de aumento da productividad empresarial, ferramentas sen as cales non poderemos ser competitivos no mundo actual e que unha vez implementadas e desenvolvidas correctamente conducen inevitablemente a un maior beneficio empresarial.

Obxectivos Xenerais

O obxectivo principal deste curso é dar a coñecer os conceptos necesarios para enfocar o clima laboral, a motivación e a cultura de empresa como un todo e saber como mellorar estes aspectos na empresa, de forma que podamos aproveitalos como un factor de produción máis, que sini dúbida aumentará as posibiliades de éxito.

Obxectivos Especificos

Como obxectivos específicos o alumno aprenderá e manexará con soltura:


Os conceptos e métodos de creación e mellora dunha cultura de empresa entre todos os traballadores.
As diferentes formas e métodos de motivación do traballador para o seu implicación nos obxectivos da empresa.
Aprender a xerar e manter un clima laboral adecuado conxugando todos os factores estudados.
Enfocar e resolver adecuadamente todos os conflitos suscitados na organización desde as diferentes perspectivas necesarias
Conciliar a vida laboral e persoal dos traballadores en busca dunha mellora do resultado empresarial, vendo a oportunidade en lugar do inconveniente, facendo desta ferramenta unha vantaxe competitiva, na procura de talente, a súa conservación e mellóraa da productividad.

En definitiva, ao acabar o curso o alumno estará preparado afrontar adecuadamente o reto de conseguir a creación dunha cultura de empresa que implique aos traballadores na consecución dos obxectivos empresariais.


Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso


Dirixido a responsables de Recursos Humanos e estudantes de ciencias sociais interesados en enfocar a súa carreira cara á xestión de persoal

Temario cubierto por el curso:

Ou.D. 1 - CULTURA DE EMPRESA
1. Introdución
2. que é a cultura organizativa?
2.1 Demarcación conceptual da cultura organizacional.
2.2 Elementos básicos da cultura organizacional
2.3 Eitalidad da empresa.
2.4 Importancia da acción do liderado na cultura
3. Análise.
4. Tipos de cultura.
4.1 Cultura do poder (Zeus)
4.2 Cultura da función (Apolo)
4.3 Cultura de proxecto (Atenea)
4.4 Cultura existencial (Dionisio)
4.5 Outras clasificacións de cultura
4.6 As culturas concéntricas e fronterizas.
4.7 As subculturas ou microculturas
4.8 A cultura da empresa como totalidade
5. A xestión da cultura.
5.1 A transmisión da cultura dentro da empresa
6. Influír na cultura empresarial
6.1 Cultura de innovación para a empresa.
7. Conclusións
8. Referencias bibliográficas.

Ou.D. 2 - MOTIVACIÓN
1. Introdución
2. Motivación e satisfacción no traballo.
2.1 Teorías da motivación.
2.1.1 Teorías centradas nas necesidades do individuo.
2.1.2 Teorías centradas no proceso motivacional
3. Tipos de motivación
3.1 Motivación extrínseca e intrínseca.
3.2 Motivación do comportamento organizacional.
3.3 Motivación persoal.
3.4 Motivación económica.
4. Indicadores da motivación.
5. Elementos que favorecen a motivación.
5.1 Modelos teóricos da motivación no traballo.
5.1.1 Modelo baseado na satisfacción de necesidades.
5.1.2 Teoría do grupo de referencia
5.1.3 Teoría dos valores: o modelo de Locke
5.2 Factores do posto de traballo.
5.2.1 Eventos e condicións que causan satisfacción e técnicas de motivación laboral
5.2.2 Axentes na satisfacción.
6. Conclusións
7. Referencias bibliográficas.

Ou.D. 3 - CLIMA LABORAL
1. Definición e concepto.
1.1 Variables que inciden no clima laboral
1.2 Variables sobre as que incide o clima laboral
1.3 Tipologías do clima laboral
2. Elaboración de ferramentas de medición.
2.1 As enquisas de clima laboral
2.1.1 Fases na elaboración de enquisas de clima laboral
3. Mobbing.
3.1 Fases do mobbing
3.2 Tipos de mobbing.
3.3 As persoas implicadas
3.4 Factores desencadenantes do acoso moral no traballo
3.5 Efectos do acoso moral no traballo.
3.6 Estratexias de intervención en casos de mobbing.
3.6.1 Intervencións de mediación para a prevención do escalamiento do acoso
Psicolóxico.
4. Burnout.
5. Estrés.
5.1 Concepcións do estrés
5.2 O estrés laboral
5.2.1A avaliación do estrés laboral.
5.2.2 Estratexias de prevención e intervención sobre o estrés laboral.
6. Elementos de mellora do clima laboral
6.1 A calidade directiva.
6.2 A satisfacción no posto de traballo.
6.3 Conciliación do traballo coa vida familiar.
6.4 Carreira profesional.
6.5 Prestaciones de tipo social
7. Un exemplo práctico.
8. Conclusións
9. Referencias bibliográficas.

Ou.D. 4 - RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
1. Introdución
2. Tipos de conflitos
2.1 Funcións e disfunciones.
2.2 Modelos explicativos do conflito.
2.2.1 Modelo didáctico
3. Afrontamiento de conflitos.
4. Solución de conflitos.
4.1 Tácticas de negociación.
4.2 A mediación.
5. Conclusións
6. Referencias bibliográficas.

Ou.D. 5 - POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN DE VIDA LABORAL E PERSOAL
1. Introdución
2. Conceptos xerais
3. Plan de implementación.
4. Identificación de prioridades do persoal e a empresa
5. Ferramentas de conciliación
6. Vantaxes asociadas á xestión da conciliación.
7. Modelo EFR (Empresa Familiarmente Responsable): deseño, desenvolvemento e
Implantación do modelo EFR
7.1 As fases dunha EFR
7.2 Freos e impulsores no proceso de implantación da cultura EFR.
7.3 O Plan Integral de Conciliación (PIC).
7.4 Os dez pasos para ser unha EFR.
7.5 Exemplos de empresas que concilian: o III Premio Madrid Empresa Flexible.
8. Conclusións
9. Bibliografía.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Xestión do Clima Laboral, Motivación, Resolución de Conflitos e Conciliación está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: