Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de Aula Studyo

Curs d"Iniciació a la Comptabilitat - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat

Precio 495 € - Cursos de especialización, OnLine de 160 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Iniciación a la Contabilidad Básica y Financiera - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad Curso de Iniciación á Contabilidad - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs d“Iniciació a la Comptabilitat - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat   Curso de Iniciación à Contabilidade - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Initiation to the Accounting - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours d“Initiation à la Comptabilité - Adaptée au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Des d"ACEDIS Formació hem llançat aquest curs de Comptabilitat aplicant en ell tota la nostra experiència en formació on-line amb un mètode que ja ha format a més 4.000 alumnes en els últims 4 anys.

Amb data 4 de Juliol de 2007 es va publicar en el BOE la Llei 16/2007, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva armonización internacional amb base en la normativa de la Unió Europea.

La disposició final primera d"aquesta llei autoritza al Govern a aprovar mitjançant real decret el Nou Pla General de Comptabilitat, així com les seves modificacions i normes complementàries.

Aquest procés d"armonización comptable s"ha vist culminat amb la publicació en el BOE el 20 de novembre de 2007 del Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s"aprova el Pla General de Comptabilitat.

Aquest curs introdueix a l"alumne no només en els conceptes comptables bàsics, sinó que també li prepara per a la llevanza dels llibres comptables en el dia a dia.

L"alumne aprendrà i entendrà:Les definicions adients dels conceptes comptables, tals com Actiu i Passiu

La llevanza dels llibres comptables, anotant els seients més habituals en el dia a dia de qualsevol empresa.

La comptabilització dels moviments diaris.

Com analitzar la situació comptable de l"empresa, dels seus comptes financers, inversions, préstecs, reserves, ...

Calcular el patrimoni net real de l"empresa per a poder des d"ell analitzar correctament els resultats de l"activitat empresarial.


L"alumne disposa en el sitema d"i-learning no només dels manuals didàctics en una versió perfectament imprimible, sinó que també podrà utilitzar els sistemes per a la realització dels múltiples casos pràctics plantejats, el sistema d"aprenentatge es basa en la lectura compresiva dels conceptes i la fixació dels aspectes pràctics amb la realització de nombroses possibilitats i situacions pràctiques plantejades com exemple a altre de les tasques a resoldre que haurà de lliurar al tutor del curs per a la seva crítica i correcció, basant per tant l"aprenentatge en la pràctica i resolució dels casos reals presentats.

Requisitos de acceso al curso:

No existeixen requisits d"accés

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - INICIACION A la COMPTABILITAT

TEMI 1. Els estats financers.
TEMA 2. Els comptes.
TEMA 3. Compres i vendes de mercaderies.
TEMA 4. Tractament de clients de dubtós cobrament.
TEMA 5. Tractament d"efectes comercials a cobrar. Tractament dels comptes de crèdit.
TEMA 6. Tractament de despeses de personal. Partides pendents d"aplicació. Les despeses d"establiment. Els comptes d"ordre i especials.
TEMA 7. Les amortitzacions. Alienacions d"inmovilizado material.
TEMA 8. Les provisions. La deterioració de valor dels actius.
TEMA 9. La regularització comptable. Ajustos per periodificación.
TEMA 10. Comptabilització de préstecs. Tractament dels dividendos a compte.
TEMA 11. Adquisició d"inmovilizado material. Les inversions immobiliàries.
TEMA 12. L"inmovilizado intangible
TEMA 13. Els contractes d"arrendament financer.
TEMA 14. Els actius financers.
TEMA 15. Préstecs i partides a cobrar
TEMA 16. Inversions mantingudes fins al venciment.
TEMA 17. Actius financers mantinguts per a negociar.
TEMA 18. Actius financers disponibles per a la venda.
TEMA 19. Inversions en el patrimoni d"empreses del grup, multi-grup i associades.
TEMA 20. Els passius financers.
TEMA 21. Empréstitos.
TEMA 22. El patrimoni net.
TEMA 23. Les reserves. Els resultats pendents d"aplicació. Les reserves per ajust de valor.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs d“Iniciació a la Comptabilitat - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: