Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Azpe Informática

Master Professional en Adreça i Gestió de RRHH

Precio 1440 € - Cursos de especialización, OnLine de 636 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos Master Profesional en Dirección e Xestión de RRHH   Master Professional en Adreça i Gestió de RRHH   Master Profissional em Direcção e Gestão de RRHH Master Professional in Direction and Management of RRHH Master Professionnel en Direction et Gestion de RH
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formació llança aquest programa Master en Adreça, Gestió i Auditoria de Recursos Humans posant a l"abast de l"alumne la Metodologia ACEDIS que tan bons resultats ha reflectit al llarg de la nostra experiència com a Centre de formació on-line. Aquest Master ha estat elaborat per més de 20 Consultors de RRHH especialitzats a totes les àrees del ram, aconseguint així conjuminar una metodologia contrastada amb els millors coneixements pràctics i teòrics.

La planificació dels Recursos Humans és essencial en tota empresa per complir amb els objectius marcats, tant pel compliment del treball en si, com pel seu efecte en el bon ambient del mateix. Això requereix d"una planificació dels llocs que plantegi combinació correcta de professionals adients, amb els coneixements i habilitats per exercir dits llocs.

Les tècniques de reclutament, tècniques de comunicació interna, habilitats de lideratge, contractes i competències, entre uns altres, formen part del coneixement que ha de tenir un bon gestor de Recursos Humans d"una empresa, de cara a obtenir els objectius que se"ls planteja a aquests professionals cada any

En finalitzar el curs, l"alumne estarà capacitat para:

Analitzar, dissenyar i crear els diferents Llocs de treball i adaptar-los als objectius marcats per l"empresa.

Elaborar l"informe anual amb el pressupost de Costos i Formació d"empleats anual necessari per a les empreses.

Dirigir la plantilla de Recursos Humans

Informar de les diferents modalitats laborals existents i adoptar les mesures necessàries en funció de la situació empresarial.

Realitzar les Avaluacions de control de plantilla.

Realitzar la Selecció de personal.

Realitzar les Auditories anuals de Recursos Humans


El Temari està estructurat en Mòduls i aquests al seu torn en Unitats Didàctiques i l"alumne disposarà d"ell en tot moment en dos formats:

En un CD-ROM editat per ACEDIS Formació amb tot el contingut d"estudi del curs que inclou les unitats didàctiques i diferents arxius de video i sonors que reforcen l"aprenentatge.

Es facilitaran unes claus d"accés personals per a cada alumne al nostre Aula Virtual, el Campus Online on tindrà disponible a qualsevol hora tot el Material Didàctic, canals de consulta amb professors per múltiples mitjans, així com un àrea de contacte amb els seus companys

Addicionalment, i només si l"alumne així ho desitja, té l"opció de rebre el total del material d"estudi en Versió Impresa, en llibres encuadernados editats per ACEDIS Formació (Aquest format té un cost de 90 €)

METODOLOGIA

ACEDIS Formació, com a Centre de Formació especialitzat en Formació Online, i utilitzant sempre les últimes tecnologies de desenvolupament web, ha creat la millor eina d"estudi per a l"alumne amb el Campus Virtual, preservant aquelles virtuts que caracteritzaven a la Formació Presencial mitjançant una adaptació dels seus elements a aquesta nova modalitat d"aprenentatge.

La metodologia d"ACEDIS es caracteritza fonamentalment per alliberar a l"alumne d"un ritme d"estudi prefixat, disposant d"una alta flexibilitat d"acord amb les seves necessitats professionals i/o personals.

Els recursos disponibles d"aquest Campus Virtual per als cursos d"ACEDIS fonamentalment són:


Casos pràctics i exercicis resolts, orientats a l"aplicació de coneixements teòrics en supòsits reals.

Contacto més pròxim i senzill amb els docents, per a la resolució directa de dubtes sobre les matèries. No ens limitem a utilitzar una missatgeria, sinó també a participar en xerrades a temps real via Xat amb els alumnes.

Fòrums de debat, en els quals es realitzen preguntes sobre els Exercicis a resoldre i es confronten les diferents solucions proposades pels alumnes per als Casos Pràctics.

Complet Material d"Estudi, desenvolupant les matèries amb rigor i profunditat, no per això exempt de les últimes innovacions en continguts Auxiliars en forma de Diagrames, Presentacions, Vídeos Multimèdia, etc ...

Informes i Estadístiques per a anàlisis i avaluació de progrés de l"alumne.

Proves d"Avaluació Contínua que permeten verificar l"assimilació de continguts per part de l"alumne.

Tutories docents i acadèmiques, per atendre les diferents necessitats dels alumnes.

Departament de Suport Informàtic i Atenció a l"Alumne propis, perquè els nostres alumnes no detinguin el correcte desenvolupament del seu curs per problemes tècnics o administratius.


TUTORIES

El curs estarà Tutorizado i monitorizado en tot moment pels nostres consultors especialistes en Recursos Humans, tenint l"alumne diferents canals de comunicació amb els mateixos a través de Fòrums de consulta, Missatges privats i Canals de Xerrada en temps real (Xats)

A més l"alumne realitzarà diferents Test d"Autoevaluación al llarg del curs, podent realitzar-los quantes vegades estimi oportú, i obtenint una correcció immediata en pantalla; aquests exercicis serviran de preparació per a la prova d"Examen Final, que seguirà el mateix sistema d"estudi.

En finalitzar cada Mòdul del Temari els consultors del curs organitzaran una xerrada en temps real (d"assistència voluntària per als alumnes), com si d"una classe presencial es tractés, en la qual els alumnes podran participar lliurement i enriquir els coneixements adquirits en el Mòdul en integrar-se en els diferents fils de conversa que es vagin produint; Aquest complement facilitarà a més a l"alumne que desitgi participar, la comprensió de la Matèria i enriquirà l"Aprenentatge, en poder contrastar dubtes i opinions no només en cercle tancat amb els Tutors, sinó amb el total dels seus companys, suplint així de forma molt efectiva la necessitat de classes presencials.

AVALUACIÓ

Per superar el Master l"alumne haurà de superar una prova final on-line que consistirà en una bateria de preguntes tipus Test amb quatre respostes possibles i només una vàlida, a més de tenir superats els exercicis i treballs proposats al llarg del curs.

I EL MÉS IMPORTANT: GARANTIA D"APROVAT

Amb l"abonament de la matrícula, no només tindràs dret a un examen i recuperació, sinó que en el cas que suspenguessis, no poguessis desenvolupar el curs de forma normal per circumstàncies personals, o no et poguessis presentar a l"examen per qualsevol causa, tindràs dret a la Rematriculación gratuíta en la següent convocatòria, tantes vegades com necessitis fins que aprovis o desaparegui aquest tipus de formació, sense costos addicionals de cap tipus, completament gratis.

A més com a complement al programa formatiu l"alumne rebrà ál finalitzar-ho amb aprofitament el Títol de Tècnic de Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals.

Regalo del Manual editat per FC Editorial "Guia Bàsica per a Comandaments Intermedis i Caps d"Equip"

Requisitos de acceso al curso:

La realització del programa no requereix del compliment de cap requisit concret, si bé està orientat a professionals de la gestió empresarial així com a qualsevol persona que desitgi tenir un coneixement profund dels Sistemes de Gestió i Adreça de Recursos Humans amb el major reconeixement i prestigi internacional i amb una alta demanda de les empreses de professionals formats en aquestes àrees.

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - L"Empresa i Els RR HH
1.1 - L"Empresa Com a Entitat

MÒDUL 02 - Estratègia Empresarial dels RRHH
2.1 - Funció Estratègica Dels RR.HH
2.2 - Gestió Del Canvi
2.3 - La Gestió De Personal
2.4 - Habilitats Directives
2.5 - Habilitats Socials

MÒDUL 03 - Cultura de l"empresa, motivació i clima laboral
3.1 - Cultura d"empresa
3.2 - Motivació
3.3 - Clima Laboral
3.4 - Resolució de Conflictes
3.5 - Polítiques de Conciliació de Vida Laboral i Personal

MÒDUL 04 - Anàlisi i descripció de llocs de treball
4.1 - Disseny dels llocs de treball
4.2 - Descripció dels llocs de treball
4.3 - Anàlisi de llocs de treball

MÒDUL 05 - Planificació estratègica de necessitats de RRHH
5.1 - Planificació de Plantilles
5.2 - Política Retributiva de l"Empresa
5.3 - Avaluació De l"Exerceixo

MÒDUL 06 - Selecció de personal
6.1 - Gestió de Recursos Humans per Competències
6.2 - Selecció de Personal Tradicional
6.3 - Selecció de Personal per Competències
6.4 - I-recruitment
6.5 - L"Entrevista

MÒDUL 07 - Tècniques de comunicació i negociació
7.1 - La Comunicació
7.2 - La Comunicació Interna
7.3 - La Comunicació Externa
7.4 - La Negociació

MÒDUL 08 - Gestió Laboral
8.1 - Modalitats De Contractació
8.2 - El Salari
8.3 - Seguretat Social
8.4 - Confecció De Nòmina

MÒDUL 09 - La Formació en l"empresa
9.1 - Planificació de la Formació en l"Empresa
9.2 - Formació de Formadors
9.3 - Gestió de Subvencions per a la Formació

MÒDUL 10 - El Coaching en l"empresa
10.1 - Coaching. Principis i conceptes bàsics
10.2 - El Coaching Empresarial
10.3 - Tècniques i Eines de Coaching Empresarial
10.4 - La Comunicació en els Processos de Coaching Empresarial
10.5 - Aprenentatge i Coaching
10.6 - Coaching Professional
10.7 - Coaching en els Centres de Trucada
10.8 - Coaching en les Vendes

MÒDUL 11 - Auditoria Dels RRHH
11.1 - Introducció a l"Auditoria
11.2 - Processos, Eines i Tipus D"Auditorias

MÒDUL 12 - Màrqueting, finances, qualitat i aspectes legals
12.1 - Màrqueting
12.2 - Finances
12.3 - Qualitat
12.4 - Aspectes Legals

MÒDUL 13 - Inglés - Human Resources Management
13.1 - Engonals - Human Resources Management

MÒDUL 14 - Prevenció de Riscos Laborals
14.1 - Conceptes Bàsics Sobre Seguretat i Salut en el Treball
14.2 - Riscos Lligats a les Condicions de Seguretat
14.3 - Riscos Lligats al Medi ambient de Treball
14.4 - La Càrrega de Treball, la Fatiga i la Insatisfacció Labor
14.5 - Sistemes Elementals de Control de Riscos
14.6 - Plans d"Emergència i Evacuació
14.7 - El Control de la Salut dels Treballadors
14.8 - Riscos Específics en Oficines i Despatxos
14.9 - Organismes Públics Relacionats amb Prevenció
14.10 - Organització del Treball Preventiu
14.11 - Documentació Recollida, Elaboració i Arxiu
14.12 - Primers Auxilis

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Professional en Adreça i Gestió de RRHH está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: