Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de ACCADEMIA DEL LUSSO Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de EMA Formación

Master Profesional en Dirección e Xestión de RRHH

Precio 1440 € - Cursos de especialización, OnLine de 636 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Dirección y Gestión de Recursos Humanos   Master Profesional en Dirección e Xestión de RRHH   Master Professional en Adreça i Gestió de RRHH Master Profissional em Direcção e Gestão de RRHH Master Professional in Direction and Management of RRHH Master Professionnel en Direction et Gestion de RH
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formación lanza este programa Master en Dirección, Xestión e Auditoría de Recursos Humanos poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa experiencia como Centro de formación on-line. Este Master foi elaborado por máis de 20 Consultores de RRHH especializados en todas as áreas do ramo, conseguindo así axuntar unha metodoloxía contrastada cos mellores coñecementos prácticos e teóricos.

A planificación dos Recursos Humanos é esencial en toda empresa para cumprir cos obxectivos marcados, tanto polo cumprimento do traballo en si, como polo seu efecto no bo ambiente do mesmo. Isto require dunha planificación dos postos que suscite combinación correcta de profesionais adecuados, cos coñecementos e habilidades para desempeñar devanditos postos.

As técnicas de reclutamiento, técnicas de comunicación interna, habilidades de liderado, contratos e competencias, entre outros, forman parte do coñecemento que ha de ter un bo xestor de Recursos Humanos dunha empresa, de face a obter os obxectivos que se lles suscita a estes profesionais cada ano

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:

Analizar, deseñar e crear os distintos Postos de traballo e adaptalos aos obxectivos marcados pola empresa.

Elaborar o informe anual co orzamento de Custos e Formación de empregados anual necesario para as empresas.

Dirixir o persoal de Recursos Humanos

Informar das distintas modalidades laborais existentes e adoptar as medidas necesarias en función da situación empresarial.

Realizar as Avaliacións de control de persoal.

Realizar a Selección de persoal.

Realizar as Auditorías anuais de Recursos Humanos


O Temario está estructurado en Módulos e estes á súa vez en Unidades Didácticas e o alumno dispoñerá del en todo momento en dous formatos:

Nun CD-ROM editado por ACEDIS Formación con todo o contido de estudo do curso que inclúe as unidades didácticas e diferentes arquivos de video e sonoros que reforzan a aprendizaxe.

Facilitaranse unhas claves de acceso persoais para cada alumno ao noso Aula Virtual, o Campus Online onde terá dispoñible a calquera hora todo o Material Didáctico, canles de consulta con profesores por múltiples medios, así como un área de contacto cos seus compañeiros

Adicionalmente, e só si o alumno así o desexa, ten a opción de recibir o total do material de estudo en Versión Impresa, en libros encadernados editados por ACEDIS Formación (Este formato ten un custo de 90 €)

METODOLOXÍA

ACEDIS Formación, como Centro de Formación especializado en Formación Online, e utilizando sempre as últimas tecnoloxías de desenvolvemento web, creou a mellor ferramenta de estudo para o alumno co Campus Virtual, preservando aquelas virtudes que caracterizaban á Formación Presencial mediante unha adaptación dos seus elementos a esta nova modalidade de aprendizaxe.

A metodoloxía de ACEDIS caracterízase fundamentalmente por liberar ao alumno dun ritmo de estudo prefijado, dispoñendo dunha alta flexibilidad acorde coas súas necesidades profesionais e/ou persoais.

Os recursos dispoñibles deste Campus Virtual para os cursos de ACEDIS fundamentalmente son:


Casos prácticos e exercicios resoltos, orientados á aplicación de coñecementos teóricos en supostos reais.

Contacto máis próximo e sinxelo cos docentes, para a resolución directa de dúbidas sobre as materias. Non nos limitamos a utilizar unha mensajería, senón tamén a participar en charlas a tempo real via Chat cos alumnos.

Foros de debate, nos cales realízanse preguntas sobre os Exercicios a resolver e se confrontan as distintas solucións propostas polos alumnos para os Casos Prácticos.

Completo Material de Estudo, desenvolvendo as materias con rigor e profundidade, non por iso exento das últimas innovacións en contidos Auxiliares en forma de Diagramas, Presentacións, Vídeos Multimedia, etc ...

Informes e Estatísticas para análises e avaliación de progreso do alumno.

Probas de Avaliación Contínua que permiten verificar a asimilación de contidos por parte do alumno.

Tutorías docentes e académicas, para atender as distintas necesidades dos alumnos.

Departamento de Soporte Informático e Atención ao Alumno propios, para que os nosos alumnos non deteñan o correcto desenvolvemento do seu curso por problemas técnicos ou administrativos.


TUTORÍAS

O curso estará Tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas en Recursos Humanos, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de Foros de consulta, Mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats)

Ademais o alumno realizará diferentes Test de Autoevaluación ao longo do curso, podendo realizalos cantas veces estime oportuno, e obtendo unha corrección inmediata en pantalla; estes exercicios servirán de preparación para a proba de Exame Final, que seguirá o mesmo sistema de estudo.

Ao finalizar cada Módulo do Temario os consultores do curso organizarán unha charla en tempo real (de asistencia voluntaria para os alumnos), coma se dunha clase presencial tratásese, na que os alumnos poderán participar libremente e enriquecer os coñecementos adquiridos no Módulo ao integrarse nos diferentes fíos de conversación que se vaian producindo; Este complemento facilitará ademais ao alumno que desexe participar, a comprensión da Materia e enriquecerá a Aprendizaxe, ao poder contrastar dúbidas e opinións non só en círculo pechado cos Titores, senón co total dos seus compañeiros, suplindo así de forma moi efectiva a necesidade de clases presenciales.

AVALIACIÓN

Para superar o Master o alumno deberá superar unha proba final on-line que consistirá nunha batería de preguntas tipo Test con catro respostas posibles e só unha válida, ademais de ter superados os exercicios e traballos propostos ao longo do curso.

E O MÁIS IMPORTANTE: GARANTÍA DE APROBADO

Co abono da matrícula, non só terás dereito a un exame e recuperación, senón que no caso de que suspendeses, non puideses desenvolver o curso de forma normal por circunstancias persoais, ou non che puideses presentar ao exame por calquera causa, terás dereito á Rematriculación gratuíta na seguinte convocatoria, tantas veces como necesites ata que aprobes ou desapareza este tipo de formación, sen custos adicionais de ningún tipo, completamente gratis.

Ademais como complemento ao programa formativo o alumno recibirá ál finalizalo con aprovechamiento o Título de Técnico de Básico en Prevención de Riscos Laborais.

Regalo do Manual editado por FC Editorial "Guía Básica para Mandos Intermedios e Xefes de Equipo"

Requisitos de acceso al curso:

A realización do programa non require do cumprimento de ningún requisito concreto, aínda que está orientado a profesionais da xestión empresarial así como a calquera persoa que desexe ter un coñecemento profundo dos Sistemas de Xestión e Dirección de Recursos Humanos co maior recoñecemento e prestixio internacional e cunha alta demanda das empresas de profesionais formados nestas áreas.

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - A Empresa e Os RR HH
1.1 - A Empresa Como Entidade

MÓDULO 02 - Estratexia Empresarial dos RRHH
2.1 - Función Estratéxica Dos RR.HH
2.2 - Xestión Do Cambio
2.3 - A Xestión De Persoal
2.4 - Habilidades Directivas
2.5 - Habilidades Sociais

MÓDULO 03 - Cultura da empresa, motivación e clima laboral
3.1 - Cultura de Empresa
3.2 - Motivación
3.3 - Clima Laboral
3.4 - Resolución de Conflitos
3.5 - Políticas de Conciliación de Vida Laboral e Persoal

MÓDULO 04 - Análise e descrición de postos de traballo
4.1 - Deseño dos postos de traballo
4.2 - Descrición dos postos de traballo
4.3 - Análise de postos de traballo

MÓDULO 05 - Planificación estratéxica de necesidades de RRHH
5.1 - Planificación de Persoais
5.2 - Política Retributiva da Empresa
5.3 - Avaliación Do Desempeño

MÓDULO 06 - Selección de persoal
6.1 - Xestión de Recursos Humanos por Competencias
6.2 - Selección de Persoal Tradicional
6.3 - Selección de Persoal por Competencias
6.4 - E-recruitment
6.5 - A Entrevista

MÓDULO 07 - Técnicas de comunicación e negociación
7.1 - A Comunicación
7.2 - A Comunicación Interna
7.3 - A Comunicación Externa
7.4 - A Negociación

MÓDULO 08 - Xestión Laboral
8.1 - Modalidades De Contratación
8.2 - O Salario
8.3 - Seguridade Social
8.4 - Confección De Nómina

MÓDULO 09 - A Formación na empresa
9.1 - Planificación da Formación na Empresa
9.2 - Formación de Formadores
9.3 - Xestión de Subvencións para a Formación

MÓDULO 10 - O Coaching na empresa
10.1 - Coaching. Principios e conceptos básicos
10.2 - O Coaching Empresarial
10.3 - Técnicas e Ferramentas de Coaching Empresarial
10.4 - A Comunicación nos Procesos de Coaching Empresarial
10.5 - Aprendizaxe e Coaching
10.6 - Coaching Profesional
10.7 - Coaching nos Centros de Chamada
10.8 - Coaching nas Vendas

MÓDULO 11 - Auditoría Dos RRHH
11.1 - Introdución á Auditoría
11.2 - Procesos, Ferramentas e Tipos De Auditorias

MÓDULO 12 - Marketing, finanzas, calidade e aspectos legais
12.1 - Marketing
12.2 - Finanzas
12.3 - Calidade
12.4 - Aspectos Legais

MÓDULO 13 - Inglés - Human Resources Management
13.1 - Ingles - Human Resources Management

MÓDULO 14 - Prevención de Riscos Laborais
14.1 - Conceptos Básicos Sobre Seguridade e Saúde no Traballo
14.2 - Riscos Ligados ás Condicións de Seguridade
14.3 - Riscos Ligados ao Medioambiente de Traballo
14.4 - A Carga de Traballo, fatígaa e a Insatisfacción Labor
14.5 - Sistemas Elementais de Control de Riscos
14.6 - Plans de Urxencia e Evacuación
14.7 - O Control da Saúde dos Traballadores
14.8 - Riscos Específicos en Oficinas e Despachos
14.9 - Organismos Públicos Relacionados con Prevención
14.10 - Organización do Traballo Preventivo
14.11 - Documentación Recolleita, Elaboración e Arquivo
14.12 - Primeiros Auxilios

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Profesional en Dirección e Xestión de RRHH está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: