Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae

Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción

Precio 495 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción   Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción   Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció Curso de Coordenador de Segurança e Saúde na Construção Course of Coordinator of Security and Health in the Building Cours de Coordinateur de Sécurité et Santé à la Construction
 
Justificación/Descripción del curso:

O obxectivo principal é formar especialistas que poidan desenvolver as funcións de coordinadores en materia de seguridade e saúde contempladas no RD 1627/97, de acordo ao contido formativo aprobado na Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e recomendado polo Instituto de Seguridade e Higiene no Traballo e o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Cabo destacar a obligatoriedad da figura do Coordinador de Seguridade e Saúde nos seguintes supostos:

 • Durante a ejecución do proxecto: Nas obras incluídas no ámbito de aplicación do Real Decreto 1627, cando na elaboración do proxecto de obra interveñan varios proyectistas, o promotor designará un coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a elaboración do proxecto de obra.

 • Durante a ejecución da obra: Nas obras incluídas no ámbito de aplicación , cando na elaboración do proxecto de obra interveñan varios proyectistas, o promotor designará un coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a elaboración do proxecto de obra.A designación da figura de coordinador é unha esixencia que o promotor non pode delegar nin transmitir, tan sequera por contrato, ao contratista ou a terceiros.


 • SAÍDAS PROFESIONAIS:

  Entre as funcións do coordinador, poderiamos destacar:

 • Coordinar as actividades de obra para garantir que se apliquen as medidas preventivas.

 • Aprobar o Plan de Seguridade e, no seu caso, as modificacións introducidas.

 • Planificar os distintos traballos que se desenvolvan simultáneamente e coordinar as distintas empresas que interveñan.

 • Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.

 • Custodiar o Libro de Incidencias, deixando constancia do incumplimiento das medidas de seguridade.


 • O Curso proporciona unha titulación válida para actuar como Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción en toda España tanto a aquelas empresas por esixencias legais precísano como ás que convén por esixencias operativas, posto que todas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente.

  É importante destacar que os Enxeñeiros Técnicos e Superiores, así como os Arquitectos e Aparejadores, poden ampliar a súa formación e con iso aumentar as súas posibilidades de emprego e o seu coñecemento da materia con este curso independientemente de si son Técnicos de Prevención ou non.

  Os alumnos que finalicen o Curso e superen as probas finais serán recoñecidos como Coordinadores de Seguridade e Saúde na Construción.

  Requisitos de acceso al curso:

  Enxeñeiros Técnicos ou Superiores, Arquitectos e Aparejadores

  Temario cubierto por el curso:

  Módulo 1. - Introdución

  Unidade didáctica 1: Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Marco normativo.

  Unidade didáctica 2: Xestión da prevención

  Módulo 2. - Técnicas Xerais.

  Unidade didáctica 1: Planificación da prevención nas obras de construción

  Unidade didáctica 2: Técnicas xerais de análises, avaliación e control de riscos

  Unidade didáctica 3: Medidas de urxencia e vixilancia da saúde

  Unidade didáctica 4: Promoción da prevención

  Módulo 3. - Análise, avaliación e control de riscos

  Unidade didáctica 1: Condicións xerais de seguridade nas obras de construción

  Unidade didáctica 2: Condicións de seguridade nas obras de edificación

  Unidade didáctica 3: Condicións de seguridade en obra civil

  Unidade didáctica 4: Normas técnicas específicas de aplicación

  Unidade didáctica 5: Riscos e medidas preventivas relacionadas co medioambiente de traballo nas obras de construción. Higiene industrial

  Unidade didáctica 6: Outros aspectos preventivos relacionados coas obras de construción

  Módulo Práctico

  Unidade didáctica 1: Resolución dun caso práctico

  Unidade didáctica 2: Realización de proxecto fin de curso

  Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
  Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
  Otros datos del Curso:

  El curso Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

  Etiquetas del curso:
  Términos relacionados: