Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Teleformación Online Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de Ealde Business Scholl

Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción   Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción   Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció Curso de Coordenador de Segurança e Saúde na Construção Course of Coordinator of Security and Health in the Building Cours de Coordinateur de Sécurité et Santé à la Construction
 
Justificación/Descripción del curso:

O obxectivo principal é formar especialistas que poidan desenvolver as funcións de coordinadores en materia de seguridade e saúde contempladas no RD 1627/97, de acordo ao contido formativo aprobado na Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo e recomendado polo Instituto de Seguridade e Higiene no Traballo e o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais.

Cabo destacar a obligatoriedad da figura do Coordinador de Seguridade e Saúde nos seguintes supostos:

  • Durante a ejecución do proxecto: Nas obras incluídas no ámbito de aplicación do Real Decreto 1627, cando na elaboración do proxecto de obra interveñan varios proyectistas, o promotor designará un coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a elaboración do proxecto de obra.


  • Durante a ejecución da obra: Nas obras incluídas no ámbito de aplicación , cando na elaboración do proxecto de obra interveñan varios proyectistas, o promotor designará un coordinador en materia de seguridade e de saúde durante a elaboración do proxecto de obra.A designación da figura de coordinador é unha esixencia que o promotor non pode delegar nin transmitir, tan sequera por contrato, ao contratista ou a terceiros.SAÍDAS PROFESIONAIS:

Entre as funcións do coordinador, poderiamos destacar:

  • Coordinar as actividades de obra para garantir que se apliquen as medidas preventivas.


  • Aprobar o Plan de Seguridade e, no seu caso, as modificacións introducidas.


  • Planificar os distintos traballos que se desenvolvan simultáneamente e coordinar as distintas empresas que interveñan.


  • Coordinar as accións e funcións de control da aplicación correcta dos métodos de traballo.


  • Custodiar o Libro de Incidencias, deixando constancia do incumplimiento das medidas de seguridade.O Curso proporciona unha titulación válida para actuar como Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción en toda España tanto a aquelas empresas por esixencias legais precísano como ás que convén por esixencias operativas, posto que todas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente.

É importante destacar que os Enxeñeiros Técnicos e Superiores, así como os Arquitectos e Aparejadores, poden ampliar a súa formación e con iso aumentar as súas posibilidades de emprego e o seu coñecemento da materia con este curso independientemente de si son Técnicos de Prevención ou non.

Os alumnos que finalicen o Curso e superen as probas finais serán recoñecidos como Coordinadores de Seguridade e Saúde na Construción.

Requisitos de acceso al curso:

Enxeñeiros Técnicos ou Superiores, Arquitectos e Aparejadores

Temario cubierto por el curso:

Módulo 1. - Introdución

Unidade didáctica 1: Conceptos básicos sobre seguridade e saúde no traballo. Marco normativo.

Unidade didáctica 2: Xestión da prevención

Módulo 2. - Técnicas Xerais.

Unidade didáctica 1: Planificación da prevención nas obras de construción

Unidade didáctica 2: Técnicas xerais de análises, avaliación e control de riscos

Unidade didáctica 3: Medidas de urxencia e vixilancia da saúde

Unidade didáctica 4: Promoción da prevención

Módulo 3. - Análise, avaliación e control de riscos

Unidade didáctica 1: Condicións xerais de seguridade nas obras de construción

Unidade didáctica 2: Condicións de seguridade nas obras de edificación

Unidade didáctica 3: Condicións de seguridade en obra civil

Unidade didáctica 4: Normas técnicas específicas de aplicación

Unidade didáctica 5: Riscos e medidas preventivas relacionadas co medioambiente de traballo nas obras de construción. Higiene industrial

Unidade didáctica 6: Outros aspectos preventivos relacionados coas obras de construción

Módulo Práctico

Unidade didáctica 1: Resolución dun caso práctico

Unidade didáctica 2: Realización de proxecto fin de curso

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: