Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Instituto VOX

Finanzas para Secretarias e Administrativos

Precio 145 € - Cursos de especialización, OnLine de 40 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Finanzas para Personal Administrativo   Finanzas para Secretarias e Administrativos   Finances per a Secretàries i Administratius Finanças para Secretárias e Administrativos Finances for Secretaries and Administrative Finances pour des Secrétaires et des Administratifs
 
Justificación/Descripción del curso:

A cada vez maior variedade de funcións asumidas polo secretariado no seu traballo do día a día nas empresas, fai que sexa necesario que teña á súa disposición información e documentación achega do funcionamento de cada unha das áreas da empresa.

O obxectivo deste curso é poñer a disposición do secretariado unha guía práctica e útil que facilite o desempeño de actividades relacionadas directa e indirectamente co área financeira da empresa. Para iso recóllense e explican ferramentas de elaboración de orzamentos, control de caixa, xestión de cobros e pagos entre outras, sempre desde un punto de vista eminentemente práctico.

Á súa vez explícanse os principais conceptos de análise económica-financeiro co fin de facilitar o traballo do secretariado na súa elaboración de informes e/ou actas relativas a esta materia.

O alumno aprenderá desenvolverse con soltura en todas as tarefas e funcións inherentes aos postos de secretariado e administrativo gañando soltura e seguridade no seu día a día e familiarizándose con conceptos que lle serán necesarios na asistencia á dirección da empresa.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos.
Dirixido a Secretarias e Administrativos que queiran mellorar as súas sitemas de traballo e optimizar o tempo e ferramentas diponibles no seu traballo diario, así como a todas aquelas persoas que queiran prepararse para traballar nesta rama

Temario cubierto por el curso:

CAPÍTULO 1 - INTRODUCIÓN - A EMPRESA
1.1. Definición e forma xurídica
1.2. Procesos societarios
1.2.1. Constitución
1.2.2. Modificacións de capital
1.2.3. Suspensión de pagos
1.2.4. Situación de creba
1.2.5. Disolución
1.2.6. Liquidación
1.3. Operacións societarias
1.3.1. Fusión de empresas
1.3.2. Adquisición de empresas
1.3.3. Escisión de empresas
1.3.4. Holding de empresas
1.3.5. Acordos entre empresas sen personalidade xurídica propia

CAPÍTULO 2 - A CONTABILIDAD DA EMPRESA
2.1. Introdución
2.2. O procedemento contable
2.2.1. As masas patrimoniales
2.2.2. As contas contables
2.2.2.1. Contas patrimoniales
2.2.2.2. Contas de diferenzas
2.3. As contas anuais
2.3.1. O Rexistro Mercantil
2.3.2. As contas anuais

CAPÍTULO 3 - O CONTROL DE CAIXA E Os ORZAMENTOS
3.1. O control de caixa
3.1.1. A pechadura de caixa
3.2. Os orzamentos
3.2.1. Elaboración do orzamento
3.2.2. Ejecución do orzamento
3.2.3. Análise de desviacións presupuestarias

CAPÍTULO 4 - RELACIÓN EMPRESA-CLIENTES/PROVEEDORES
4.1. Documentos de cobro e pago
4.1.1. O albarán
4.1.2. A factura
4.1.3. O recibo
4.2. Medios de cobro e pago
4.2.1. Documentos cambiarios
4.2.1.1. O cheque
4.2.1.2. O pagarei
4.2.1.3. A letra de cambio
4.2.1.4. O endoso
4.2.1.5. O desconto comercial
4.2.1.6. O aval
4.2.2. Outros medios de cobro e pago
4.2.2.1. A transferencia bancaria
4.2.2.2. Paypal
4.2.2.3. O recibo bancario
4.2.2.4. O xiro postal
4.2.2.5. Tarxetas de crédito/débito
4.2.3. Confirming e factoring
4.2.3.1. Confirming
4.2.3.2. Factoring
4.3. Ferramentas de seguimiento de cobros e pagos
4.3.1. Táboa de seguimiento de clientes/proveedores
4.3.2. O calendario de cobros e pagos

CAPÍTULO 5 - RELACIÓN EMPRESA-ENTIDADES BANCARIAS
5.1. Sistema financeiro español
5.1.1. Os intermediarios financeiros
5.1.2. Os mercados financeiros
5.1.3. Os activos financeiros
5.1.3.1. Accións
5.1.3.2. Letras do Tesouro
5.1.3.3. Bonos e obrigacións do Estado
5.1.3.4. Repos de débeda pública
5.1.3.5. Fondos de investimento
5.1.3.6. Os depósitos a prazo
5.2. Produtos de financiamento bancario
5.2.1. Produtos bancarios de financiamento a curto prazo
5.2.1.1. O desconto comercial
5.2.1.2. O confirming
5.2.1.3. O factoring
5.2.1.4. As liñas de crédito e os préstamos a curto prazo
5.2.1.5. O aval bancario
5.2.2. Produtos de financiamento a longo prazo
5.2.2.1. Os préstamos a longo prazo
5.2.2.2. O leasing
5.2.2.3. O renting

CAPÍTULO 6 - RELACIÓN EMPRESA-INSTITUCIÓNS PÚBLICAS
6.1. A Seguridade Social
6.1.1. A Seguridade Social dos traballadores
6.1.1.1. A Seguridade Social dos traballadores
a cargo da empresa
6.1.1.2. Seguridade Social a cargo do traballador
6.1.2. A Seguridade Social do empresario
6.2. Facenda Pública
6.2.1. O Imposto sobre Sociedades
6.2.2. O Imposto sobre o Valor Engadido

CAPÍTULO 7 - Os CONCEPTOS FINANCEIROS DO DÍA A DÍA
7.1. Introdución
7.2. A solvencia a curto prazo
7.3. O fondo de manobra
7.4. O punto morto
7.5. A rentabilidad económica
7.6. A rentabilidad financeira
7.7. A rotación do activo
7.8. O endeudamiento
7.9. A capitalización

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Finanzas para Secretarias e Administrativos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: