Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de EAE - UB IL3

Finances per a Secretàries i Administratius

Precio 145 € - Cursos de especialización, OnLine de 40 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Finanzas para Personal Administrativo Finanzas para Secretarias e Administrativos   Finances per a Secretàries i Administratius   Finanças para Secretárias e Administrativos Finances for Secretaries and Administrative Finances pour des Secrétaires et des Administratifs
 
Justificación/Descripción del curso:

La cada vegada major varietat de funcions assumides pel secretariat en el seu treball del dia a dia en les empreses, fa que sigui necessari que tingui a la seva disposició informació i documentació sobre el funcionament de cadascuna de les àrees de l"empresa.

L"objectiu d"aquest curs és posar a la disposició del secretariat una guia pràctica i útil que faciliti l"acompliment d"activitats relacionades directa i indirectament amb l"àrea financera de l"empresa. Per a això es recullen i expliquen eines d"elaboració de pressupostos, control de caixa, gestió de cobraments i pagaments entre unes altres, sempre des d"un punt de vista eminentment pràctic.

Al seu torn s"expliquen els principals conceptes d"anàlisi economicofinancera amb la finalitat de facilitar el treball del secretariat en la seva elaboració d"informes i/o actes relatives a aquesta matèria.

L"alumne aprendrà desembolicar-se amb soltesa en totes les tasques i funcions inherents als llocs de secretariat i administratiu guanyant soltesa i seguretat en el seu moment a dia i familiaritzant-se amb conceptes que li seran necessaris en l"assistència a l"adreça de l"empresa.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics.
Dirigit a Secretàries i Administratius que vulguin millorar els seus sitemas de treball i optimitzar el temps i eines diponibles en el seu treball diari, així com a totes aquelles persones que vulguin preparar-se per treballar en aquesta branca

Temario cubierto por el curso:

CAPÍTOL 1 - INTRODUCCIÓ - L"EMPRESA
1.1. Definició i forma jurídica
1.2. Processos societaris
1.2.1. Constitució
1.2.2. Modificacions de capital
1.2.3. Suspensió de pagaments
1.2.4. Situació de fallida
1.2.5. Dissolució
1.2.6. Liquidació
1.3. Operacions societàries
1.3.1. Fusió d"empreses
1.3.2. Adquisició d"empreses
1.3.3. Escissió d"empreses
1.3.4. Holding d"empreses
1.3.5. Acords entre empreses sense personalitat jurídica pròpia

CAPÍTOL 2 - LA COMPTABILITAT DE L"EMPRESA
2.1. Introducció
2.2. El procediment comptable
2.2.1. Les masses patrimonials
2.2.2. Els comptes comptables
2.2.2.1. Comptes patrimonials
2.2.2.2. Comptes de diferències
2.3. Els comptes anuals
2.3.1. El Registre Mercantil
2.3.2. Els comptes anuals

CAPÍTOL 3 - EL CONTROL DE CAIXA I ELS PRESSUPOSTOS
3.1. El control de caixa
3.1.1. El tancament de caixa
3.2. Els pressupostos
3.2.1. Elaboració del pressupost
3.2.2. Execució del pressupost
3.2.3. Anàlisi de desviacions pressupostàries

CAPÍTOL 4 - RELACIÓ EMPRESA-CLIENTS/PROVEÏDORS
4.1. Documents de cobrament i pagament
4.1.1. L"albarà
4.1.2. La factura
4.1.3. El rebut
4.2. Mitjans de cobrament i pagament
4.2.1. Documents cambiarios
4.2.1.1. El xec
4.2.1.2. El pagaré
4.2.1.3. La lletra de canvi
4.2.1.4. L"endós
4.2.1.5. El descompte comercial
4.2.1.6. L"aval
4.2.2. Altres mitjans de cobrament i pagament
4.2.2.1. La transferència bancària
4.2.2.2. Paypal
4.2.2.3. El rebut bancari
4.2.2.4. El gir postal
4.2.2.5. Targetes de crèdit/dèbit
4.2.3. Confirming i factoring
4.2.3.1. Confirming
4.2.3.2. Factoring
4.3. Eines de seguiment de cobraments i pagaments
4.3.1. Taula de seguiment de clients/proveïdors
4.3.2. El calendari de cobraments i pagaments

CAPÍTOL 5 - RELACIÓ EMPRESA-ENTITATS BANCÀRIES
5.1. Sistema financer espanyol
5.1.1. Els intermediaris financers
5.1.2. Els mercats financers
5.1.3. Els actius financers
5.1.3.1. Accions
5.1.3.2. Lletres del Tesoro
5.1.3.3. Bons i obligacions de l"Estat
5.1.3.4. Repos de deute públic
5.1.3.5. Fons d"inversió
5.1.3.6. Els dipòsits a termini
5.2. Productes de finançament bancari
5.2.1. Productes bancaris de finançament a curt termini
5.2.1.1. El descompte comercial
5.2.1.2. El confirming
5.2.1.3. El factoring
5.2.1.4. Les línies de crèdit i els préstecs a curt termini
5.2.1.5. L"aval bancari
5.2.2. Productes de finançament a llarg termini
5.2.2.1. Els préstecs a llarg termini
5.2.2.2. El leasing
5.2.2.3. El renting

CAPÍTOL 6 - RELACIÓ EMPRESA-INSTITUCIONS PÚBLIQUES
6.1. La Seguretat Social
6.1.1. La Seguretat Social dels treballadors
6.1.1.1. La Seguretat Social dels treballadors
a càrrec de l"empresa
6.1.1.2. Seguretat Social a càrrec del treballador
6.1.2. La Seguretat Social de l"empresari
6.2. Hisenda Pública
6.2.1. L"Impost de societats
6.2.2. L"Impost sobre el Valor Afegit

CAPÍTOL 7 - ELS CONCEPTES FINANCERS DEL DIA A DIA
7.1. Introducció
7.2. La solvència a curt termini
7.3. El fons de maniobra
7.4. El punt mort
7.5. La rendibilitat econòmica
7.6. La rendibilitat financera
7.7. La rotació de l"actiu
7.8. L"endeutament
7.9. La capitalització

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Finances per a Secretàries i Administratius está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: