Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de EMA Formación

Curso de Nivel Básico de Prevención de Riscos Laborais

Precio 50 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales - FOL   Curso de Nivel Básico de Prevención de Riscos Laborais   Curs de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals Curso de Nível Básico de Prevenção de Riscos Trabalhistas Course of Basic Level of Prevention of Labour Risks Cours de Niveau Basique de Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais obriga ás empresas a desenvolver un sistema de xestión para a Prevención de Riscos Laborais.

Naquelas empresas de ata 5 traballadores non recolleitas no ANEXO I do Real Decreto 39/1997 poderán asumir as funcións de prevención o propio empresario ou un ou varios traballadores designados, para iso é requisito indispensable que quen asuma as funcións teña a formación de Técnico de Nivel Básico en Prevención de Riscos Laborais mediante un curso impartido por un Servizo de Prevención ou unha entidade formativa autorizada como ACEDIS Formación.

Por outra banda a Lei 54/2003 de Reforma do Marco Normativo da Prevención de Riscos Laborais, estableceu que a prevención de riscos deberá integrarse no sistema xeral de xestión da empresa, tanto no conxunto das súas actividades como en todos os niveis jerárquicos desta, a través da implantación e aplicación dun plan de prevención de riscos laborais. Este plan de prevención deberá incluír a estrutura organizativa, as responsabilidades, as funcións, as prácticas, os procedementos, os procesos e os recursos necesarios para realizar a acción de prevención de riscos na empresa. Dentro desta estrutura preventiva, a Reforma presenta unha nova figura, os Recursos Preventivos, no seu artigo 32 bis.

A presenza no centro de traballo dos recursos preventivos, calquera que sexa a modalidade de organización preventiva, será necesaria nos seguintes casos:

*Cando os riscos poidan verse agravados ou modificados no desenvolvemento do proceso ou a actividade, pola concurrencia de operacións diversas que se desenvolven sucesiva ou simultáneamente e que fagan preciso o control da correcta aplicación dos métodos de traballo.
*Cando se realicen actividades ou procesos que reglamentariamente sexan considerados como perigosos ou con riscos especiais.
*Cando a necesidade de devandita presenza sexa requirida pola Inspección de Traballo e Seguridade Social, si as circunstancias do caso así o esixisen debido ás condicións de traballo detectadas

O mencionado artigo establece que terán consideración de recursos preventivos un ou varios traballadores da empresa que, sen formar parte do servizo de prevención propio nin ser traballadores designados, reúnan os coñecementos, a cualificación e a experiencia necesarios nas actividades ou procesos e conten coa formación preventiva correspondente, como mínimo, ás funcións do nivel básico.

A falta de presenza dos recursos preventivos cando iso sexa preceptivo ou o incumplimiento das obrigacións derivadas da súa presenza, carrexará unha sanción económica ao empresario de entre 1.502,54 € e 30.050,61 €.

SAÍDAS PROFESIONAIS:

O Curso proporciona unha titulación válida para actuar como traballador designado ou para asumir as tarefas de prevención como empresario en toda España tanto a aquelas empresas por esixencias legais precísano como ás que convén por esixencias operativas, posto que todas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente.

O curso tamén capacita ao alumno para actuar como Recurso Preventivo en todos aqueles casos nos que a Lei esixe a existencia desta figura na empresa.

Os alumnos que finalicen o Curso e superen con éxito as probas finais do mesmo serán recoñecidos como Técnicos de Nivel Básico en Prevención de Riscos Laborais, co que poderán realizar as funcións de Delegado de Prevención na súa empresa como traballador designado ou como propio empresario en empresas de ata 5 traballadores ou ser o Recurso Preventivo requirido pola lexislación calquera empresa que realice contratas e subcontratas.

Requisitos de acceso al curso:

Non existen requisitos específicos para poder realizar este curso

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Prevención de Riscos Laborais: Nivel Básico

1. Introdución á Prevención de Riscos Laborais
2. Marco Normativo Básico en Prevención de Riscos Laborais
3. Riscos ligados ás condicións de Seguridade
4. Riscos ligados ao medio ambiente de traballo
5. A carga de traballo, fatígaa e a insatisfacción laboral
6. Sistemas elementais de control de riscos: protección protección colectiva e individual
7. Nocións básicas de actuación en caso de urxencia
8. Primeiros auxilios
9. O control da saúde dos traballadores
10. A xestión da Prevención de Riscos Laborais na empresa
11. Organismos públicos relacionados coa Seguridade e Saúde no traballo

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Nivel Básico de Prevención de Riscos Laborais está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: