Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Escuela Superior de Imagen Personal Cazcarra Cursos y Masters de Fundación Vertice Emprende Cursos y Masters de Centro de Estudios CODESA Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios

Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción   Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció   Curso de Coordenador de Segurança e Saúde na Construção Course of Coordinator of Security and Health in the Building Cours de Coordinateur de Sécurité et Santé à la Construction
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu principal és formar especialistes que puguin desenvolupar les funcions de coordinadors en matèria de seguretat i salut contemplades en el RD 1627/97, d"acord al contingut formatiu aprovat en la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per l"Institut de Seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Cap destacar l"obligatorietat de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en els següents suposats:

  • Durant l"execució del projecte: En les obres incloses en l"àmbit d"aplicació del Real Decret 1627, quan en l"elaboració del projecte d"obra intervinguin diversos proyectistas, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l"elaboració del projecte d"obra.


  • Durant l"execució de l"obra: En les obres incloses en l"àmbit d"aplicació , quan en l"elaboració del projecte d"obra intervinguin diversos proyectistas, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l"elaboració del projecte d"obra.La designació de la figura de coordinador és una exigència que el promotor no pot delegar ni transmetre, tan si més no per contracte, al contractista o a tercers.SORTIDES PROFESSIONALS:

Entre les funcions del coordinador, podríem destacar:

  • Coordinar les activitats d"obra per a garantir que s"apliquin les mesures preventives.


  • Aprovar el Pla de Seguretat i, en el seu cas, les modificacions introduïdes.


  • Planificar els distints treballs que es desenvolupin simultàniament i coordinar les distintes empreses que intervinguin.


  • Coordinar les accions i funcions de control de l"aplicació correcta dels mètodes de treball.


  • Custodiar el Llibre d"Incidències, deixant constància de l"incompliment de les mesures de seguretat.El Curs proporciona una titulació vàlida per a actuar com Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció en tota Espanya tant a aquelles empreses per exigències legals ho precisen com a les quals convé per exigències operatives, ja que totes necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent.

És important destacar que els Enginyers Tècnics i Superiors, així com els Arquitectes i Aparejadores, poden ampliar la seva formació i amb això augmentar les seves possibilitats d"ocupació i el seu coneixement de la matèria amb aquest curs independentment de si són Tècnics de Prevenció o no.

Els alumnes que finalitzin el Curs i superin les proves finals seran reconeguts com Coordinadors de Seguretat i Salut en la Construcció.

Requisitos de acceso al curso:

Enginyers Tècnics o Superiors, Arquitectes i Aparejadores

Temario cubierto por el curso:

Mòdul 1. - Introducció

Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Marc normatiu.

Unitat didàctica 2: Gestió de la prevenció

Mòdul 2. - Tècniques Generals.

Unitat didàctica 1: Planificació de la prevenció en les obres de construcció

Unitat didàctica 2: Tècniques generals d"anàlisis, avaluació i control de riscos

Unitat didàctica 3: Mesures d"emergència i vigilància de la salut

Unitat didàctica 4: Promoció de la prevenció

Mòdul 3. - Anàlisi, avaluació i control de riscos

Unitat didàctica 1: Condicions generals de seguretat en les obres de construcció

Unitat didàctica 2: Condicions de seguretat en les obres d"edificació

Unitat didàctica 3: Condicions de seguretat en obra civil

Unitat didàctica 4: Normes tècniques específiques d"aplicació

Unitat didàctica 5: Riscos i mesures preventives relacionades amb el medioambiente de treball en les obres de construcció. Higiene industrial

Unitat didàctica 6: Altres aspectes preventius relacionats amb les obres de construcció

Mòdul Pràctic

Unitat didàctica 1: Resolució d"un cas pràctic

Unitat didàctica 2: Realització de projecte fi de curs

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: