Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas

Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 200 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Coordinador de Seguridad y Salud en la Construcción Curso de Coordinador de Seguridade e Saúde na Construción   Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció   Curso de Coordenador de Segurança e Saúde na Construção Course of Coordinator of Security and Health in the Building Cours de Coordinateur de Sécurité et Santé à la Construction
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu principal és formar especialistes que puguin desenvolupar les funcions de coordinadors en matèria de seguretat i salut contemplades en el RD 1627/97, d"acord al contingut formatiu aprovat en la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i recomanat per l"Institut de Seguretat i Higiene en el Treball i el Ministeri de Treball i Assumptes Socials.

Cap destacar l"obligatorietat de la figura del Coordinador de Seguretat i Salut en els següents suposats:

 • Durant l"execució del projecte: En les obres incloses en l"àmbit d"aplicació del Real Decret 1627, quan en l"elaboració del projecte d"obra intervinguin diversos proyectistas, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l"elaboració del projecte d"obra.

 • Durant l"execució de l"obra: En les obres incloses en l"àmbit d"aplicació , quan en l"elaboració del projecte d"obra intervinguin diversos proyectistas, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l"elaboració del projecte d"obra.La designació de la figura de coordinador és una exigència que el promotor no pot delegar ni transmetre, tan si més no per contracte, al contractista o a tercers.


 • SORTIDES PROFESSIONALS:

  Entre les funcions del coordinador, podríem destacar:

 • Coordinar les activitats d"obra per a garantir que s"apliquin les mesures preventives.

 • Aprovar el Pla de Seguretat i, en el seu cas, les modificacions introduïdes.

 • Planificar els distints treballs que es desenvolupin simultàniament i coordinar les distintes empreses que intervinguin.

 • Coordinar les accions i funcions de control de l"aplicació correcta dels mètodes de treball.

 • Custodiar el Llibre d"Incidències, deixant constància de l"incompliment de les mesures de seguretat.


 • El Curs proporciona una titulació vàlida per a actuar com Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció en tota Espanya tant a aquelles empreses per exigències legals ho precisen com a les quals convé per exigències operatives, ja que totes necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent.

  És important destacar que els Enginyers Tècnics i Superiors, així com els Arquitectes i Aparejadores, poden ampliar la seva formació i amb això augmentar les seves possibilitats d"ocupació i el seu coneixement de la matèria amb aquest curs independentment de si són Tècnics de Prevenció o no.

  Els alumnes que finalitzin el Curs i superin les proves finals seran reconeguts com Coordinadors de Seguretat i Salut en la Construcció.

  Requisitos de acceso al curso:

  Enginyers Tècnics o Superiors, Arquitectes i Aparejadores

  Temario cubierto por el curso:

  Mòdul 1. - Introducció

  Unitat didàctica 1: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball. Marc normatiu.

  Unitat didàctica 2: Gestió de la prevenció

  Mòdul 2. - Tècniques Generals.

  Unitat didàctica 1: Planificació de la prevenció en les obres de construcció

  Unitat didàctica 2: Tècniques generals d"anàlisis, avaluació i control de riscos

  Unitat didàctica 3: Mesures d"emergència i vigilància de la salut

  Unitat didàctica 4: Promoció de la prevenció

  Mòdul 3. - Anàlisi, avaluació i control de riscos

  Unitat didàctica 1: Condicions generals de seguretat en les obres de construcció

  Unitat didàctica 2: Condicions de seguretat en les obres d"edificació

  Unitat didàctica 3: Condicions de seguretat en obra civil

  Unitat didàctica 4: Normes tècniques específiques d"aplicació

  Unitat didàctica 5: Riscos i mesures preventives relacionades amb el medioambiente de treball en les obres de construcció. Higiene industrial

  Unitat didàctica 6: Altres aspectes preventius relacionats amb les obres de construcció

  Mòdul Pràctic

  Unitat didàctica 1: Resolució d"un cas pràctic

  Unitat didàctica 2: Realització de projecte fi de curs

  Cursos relacionados con el actual por su contenido:
  Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
  Otros datos del Curso:

  El curso Curs de Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

  Etiquetas del curso:
  Términos relacionados: