Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Campus Training

Curs de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals

Precio 50 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales - FOL Curso de Nivel Básico de Prevención de Riscos Laborais   Curs de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals   Curso de Nível Básico de Prevenção de Riscos Trabalhistas Course of Basic Level of Prevention of Labour Risks Cours de Niveau Basique de Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

La Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals obliga a les empreses a desenvolupar un sistema de gestió per a la Prevenció de Riscos Laborals.

En aquelles empreses de fins a 5 treballadors no recollides en l"ANNEX I del Real Decret 39/1997 podran assumir les funcions de prevenció el propi empresari o un o diversos treballadors designats, per a això és requisit indispensable que qui assumeixi les funcions tingui la formació de Tècnic de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals mitjançant un curs impartit per un Servei de Prevenció o una entitat formativa autoritzada com ACEDIS Formació.

Per una altra part la Llei 54/2003 de Reforma del Marc Normatiu de la Prevenció de Riscos Laborals, ha establert que la prevenció de riscos haurà d"integrar-se en el sistema general de gestió de l"empresa, tant en el conjunt de les seves activitats com en tots els nivells jerárquicos d"aquesta, a través de la implantació i aplicació d"un pla de prevenció de riscos laborals. Aquest pla de prevenció haurà d"incloure l"estructura organizativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a realitzar l"acció de prevenció de riscos en l"empresa. Dintre d"aquesta estructura preventiva, la Reforma presenta una nova figura, els Recursos Preventius, en el seu article 32 bis.

La presència en el centre de treball dels recursos preventius, qualsevol que sigui la modalitat d"organització preventiva, serà necessària en els següents casos:

*Quan els riscos puguin veure"s agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l"activitat, per la concurrència d"operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
*Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariamente siguin considerats com perillosos o amb riscos especials.
*Quan la necessitat de dita presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin a causa de les condicions de treball detectades

L"esmentat article estableix que tindran consideració de recursos preventius un o diversos treballadors de l"empresa que, sense formar part del servei de prevenció propi ni ser treballadors designats, reuneixin els coneixements, la qualificació i l"experiència necessaris en les activitats o processos i expliquin amb la formació preventiva corresponent, com mínim, a les funcions del nivell bàsic.

La falta de presència dels recursos preventius quan això sigui preceptiu o l"incompliment de les obligacions derivades de la seva presència, implicarà una sanció econòmica a l"empresari d"entre 1.502,54 € i 30.050,61 €.

SORTIDES PROFESSIONALS:

El Curs proporciona una titulació vàlida per a actuar com treballador designat o per a assumir les tasques de prevenció com empresari en tota Espanya tant a aquelles empreses per exigències legals ho precisen com a les quals convé per exigències operatives, ja que totes necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent.

El curs també capacita a l"alumne per a actuar com Recurs Preventiu en tots aquells casos en els quals la Llei exigeix l"existència d"aquesta figura en l"empresa.

Els alumnes que finalitzin el Curs i superin amb èxit les proves finals del mateix seran reconeguts com Tècnics de Nivell Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals, amb el que podran realitzar les funcions de Delegat de Prevenció en la seva empresa com treballador designat o com propi empresari en empreses de fins a 5 treballadors o ser el Recurs Preventiu requerit per la legislació qualsevol empresa que realitzi contractes i subcontractes.

Requisitos de acceso al curso:

No existeixen requisits específics per a poder realitzar aquest curs

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Prevenció de Riscos Laborals: Nivell Bàsic

1. Introducció a la Prevenció de Riscos Laborals
2. Marc Normatiu Bàsic en Prevenció de Riscos Laborals
3. Riscos lligats a les condicions de Seguretat
4. Riscos lligats al medi ambient de treball
5. La càrrega de treball, la fatiga i la insatisfacció laboral
6. Sistemes elementals de control de riscos: protecció protecció col·lectiva i individual
7. Nocions bàsiques d"actuació en cas d"emergència
8. Primers auxilios
9. El control de la salut dels treballadors
10. La gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en l"empresa
11. Organismes públics relacionats amb la Seguretat i Salut en el treball

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Nivell Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: