Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles

Especialidade de Seguridade no Traballo (PRL)

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación y Auditoría de la Norma SA8000 (RSC)   Especialidade de Seguridade no Traballo (PRL)   Especialitat de Seguretat en el Treball (PRL) Especialidad de Segurança no Trabalho (PRL) Speciality of Security in the Work (PRL) Spécialité de Sécurité au Travail (PRL)
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso está HOMOLOGADO pola XUNTA DE GALICIA e é OFICIAL e VÁLIDO para exercer como Técnico de Prevención en toda ESPAÑA.

Podes comprobalo pulsando en leste enlace

Exames en Lugo, Xixón, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Tenerife.

Utilizando a nosa Plataforma de Formación On-Line preparáronse con éxito nos dous últimos anos máis de 500 Técnicos de Prevención de toda España, obtendo unha porcentaxe de aprobados superior ao 99%

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis transcendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei".

Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Derivado de todo iso xorden tamén as especialidades en Prevención de Riscos, xa que conveu establecer diferentes campos de especialización, sendo 4 na actualidade: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada e Medicina do Traballo.

Esta especialidade está orientada cara aos riscos máis habituais dos traballadores cubrindo a gran maioría dos postos de traballo de calquera tipo de empresa.

Si has cursado con ACEDIS Formación o Master completo, terás un desconto do 20% nesta especialidade.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión do Título de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - Riscos eléctricos en Baixa Tensión.
1.1 Introdución
1.2 Accidentabilidad
1.3 Criterios legais e técnicos de referencia
1.4 Definicións e conceptos xerais
1.5 Efecto da corrente eléctrica sobre o corpo
1.6 Tipos e formas de distribución da corrente eléctrica
1.7 Clasificación e condicións de seguridade dos receptores
1.8 Protección contra contactos directos
1.9 Protección contra contactos indirectos
1.10 Tomas de terra
1.11 Revisiones e comprobaciones en instalacións eléctricas

MODULO 2 - Riscos eléctricos en Alta Tensión.
2.1 Introdución
2.2 Accidentabilidad
2.3 Criterios técnicos e legais de referencia
2.4 Riscos na manipulación en instalacións de Alta Tensión
2.5 Sistemas e medios de protección
2.6 R.D. 614/2001 sobre protección dos traballadores fronte ao riscos eléctrico.

MODULO 3 - Equipos de traballo
3.1 Introdución
3.2 Normativa
3.3 Riscos
3.4 Medidas de seguridade
3.5 Prevención intrínseca
3.6 Resguardos e dispositivos de seguridade
3.7 Medidas preventivas a tomar por parte do usuario
3.8 Ferramentas de man

MODULO 4 - Investigación de accidentes
4.1 Introdución
4.2 Normativa
4.3 Riscos
4.4 Medidas de seguridade
4.5 Prevención intrínseca
4.6 Resguardos e dispositivos de seguridade
4.7 Medidas preventivas a tomar por parte do usuario
4.8 Ferramentas de man

MODULO 5 - Instalacións de aire comprimido
5.1 Introdución
5.2 Conceptos básicos sobre mecánica de fluídos
5.3 Compresores
5.4 Equipos utilizados na xeración de aire comprimido
5.5 Riscos en equipos utilizados na xeración de aire comprimido
5.6 Elementos de seguridade e medidas preventivas
5.7 Inspeccións e mantemento preventivo
5.8 Formación e información aos traballadores
5.9 Probas, inspeccións e elementos de seguridade prescritos na lexislación española.

MODULO 6 - Traballos en altura.
6.1 Obxecto
6.2 Principios preventivos
6.3 Accidentabilidad
6.4 Fase dunha caída de altura
6.5 Principios básicos
6.6 Tipos e características dos EPIs
6.7 Liñas de vida horizontal
6.8 Regras básicas para traballos en altura
6.9 Outros aspectos a considerar
6.10 Conclusións

MODULO 7 - Lugares de traballo
7.1 Introdución
7.2 R.D. 468/97 sobre lugares de traballo

MODULO 8 - Riscos na actividade de carpintería metálica
8.1 Introdución
8.2 Criterios legais e técnicos de referencia
8.3 Dereitos e obrigacións dos traballadores
8.4 Lugares de traballo
8.5 Señalización de seguridade
8.6 Ferramentas
8.7 Risco eléctrico
8.8 Soldadura
8.9 Máquinas
8.10 Réxime transitorio das máquinas
8.11 Tipos de máquinas usadas no sector do metal
8.12 Máquinas de mecanizado por arranque de viruta
8.13 Máquinas de mecanizado deformación plástica
8.14 Uso de produtos químicos
8.15 Exposición a ruído e radiacións non ionizantes
8.16 elevación e transporte manual de cargas

MODULO 9 - Manutención mecánica de materiais.
9.1 Introdución
9.2 Aspectos legais
9.3 Equipos para levantar cargas e/ou persoas
9.4 Montacargas. Riscos e medidas preventivas
9.5 Plataformas elevadoras. Riscos e medidas preventivas
9.6 Equipos de elevación e transporte
9.7 Carretillas elevadoras
9.8 Introdución
9.9 Riscos e medias preventivas
9.10 Plataformas para traballar en altura
9.11 Transpaletas, Riscos e medidas de prevención

MODULO 10 - Soldadura
10.1 Introdución
10.2 Tipos de soldadura
10.3 Riscos
10.4 Medidas preventivas

MODULO 11 - Espazos confinados
11.1 Introdución
11.2 Tipos de espazos confinados
11.3 Riscos
11.4 Medias preventivas

MODULO 12 - Seguridade vial
12.1 Generalidades
12.2 Factores que interveñen na seguridade vial
12.3 Seguridade activa e pasiva
12.4 O vehículo e a vía

MODULO 13 - Riscos na actividade de Hostelería
13.1 Riscos
13.2 Medias preventivas

MODULO 14 - Riscos na actividade de fabricación de mobles de madeira
14.1 Riscos
14.2 Medidas preventivas

MODULO 15 - Riscos na actividade de Agricultura
15.1 Riscos
15.2 Medidas preventivas

MODULO 16 - Riscos na actividade de Textil e calzado
16.1 Riscos
16.2 Medidas preventivas

MODULO 17 - Riscos na actividade de Oficinas e despachos
17.1 Riscos
17.2 Medidas preventivas

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Especialidade de Seguridade no Traballo (PRL) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 04/08/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: