Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa

Implantación e Auditoría en OHSAS 18001:2007

Precio 325 € - Cursos de especialización, OnLine de 78 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación y Auditoría Sistemas de Gestión OHSAS 18001:2007   Implantación e Auditoría en OHSAS 18001:2007   Implantació i Auditoria en OHSAS 18001:2007 Implantação e Auditoría em OHSAS 18001:2007 Implantation and Audit in OHSAS 18001:2007 Implantation et Audit en OHSAS 18001:2007
 
Justificación/Descripción del curso:

A especificación OHSAS 18001 é un estándar voluntario que foi publicado inicialmente no ano 1.999 polo British Standards Institute. No ano 2.007 publicouse unha nova versión da norma, para incrementar a súa compatibilidad coas Normas ISO 9001 e ISO 14001 e facilitar a súa integración coas mesmas. A súa finalidade é proporcionar ás organizacións un modelo de sistema para a xestión da seguridade e saúde no lugar de traballo, que lles sirva tanto para identificar e evaluar os riscos laborais, os requisitos legais e outros requisitos de aplicación; como para definir a política, obxectivos, estrutura organizativa, as responsabilidades, as funcións, a planificación das actividades, os procesos, procedementos, recursos, registros, etc., necesarios para desenvolver, poñer en práctica, revisar e manter un sistema de xestión da Seguridade e Saúde Laboral. Pola súa banda, OHSAS 18.002 é unha guía para a aplicación da norma OHSAS 18.001 que segue vigente malia a modificación da segunda.

O tipo de estrutura que define a norma OHSAS 18001 baséase no ciclo de mellora continua PDCA, como ferramenta para optimizar o comportamento da organización en materia de seguridade e saúde.

Ademais, o sistema de seguridade e saúde no traballo que establece é compatible cos creados pola Norma ISO 9.001 e a Norma ISO 14.001 para a xestión da calidade e do medio ambiente, o que permite a integración dos tres sistemas.

Ademais, outras vantaxes competitivas que implica a boa xestión da seguridade e saúde que facilita OHSAS 18001 son:
1. Posibilita a integración da seguridade e saúde en todos os niveis jerárquicos e organizativos.
2. Potencia a motivación dos traballadores, a través da creación dun lugar e un ambiente de traballo máis ordenado, propicio e seguro, e do seu implicación e participación nos temas relacionados coa prevención, mediante o fomento da cultura preventiva.
3. Facilita ferramentas para diminuír os incidentes laborais
4. Permite cumprir e demostrar que se cumpre coa legalidad
5. Fai que a imaxe da empresa se potencie de face aos clientes, á sociedade e á administración, chegando ata a puntuar en moitas contrataciones públicas.

SAÍDAS PROFESIONAIS:

O curso capacita ao alumno para:
1. Coñecer os requisitos, elementos e alcance da norma OHSAS 18001.
2. Deseñar e implantar os procedementos exixibles pola Norma OHSAS 18001:2007 para a obtención da certificación correspondente en calquera empresa.
3. Definir a correspondencia coas Normas UNE-NISO 14.001:2004 e UNEEN ISO 9001:2000 permitindo a integración completa dentro da xestión da empresa integrando así os diferentes sistemas de Xestión da empresa (Prevención, Calidade e Medio Ambiente).
4. Realizar Auditorías Internas en canto ao cumprimento da Norma OHSAS.

A certificación en OHSAS é na actualidade unha das que maior éxito están tendo na actualidade, chegando nalgunhas zonas a alcanzar maior número que as famosas ISO, coa relevancia que na actualidade adquiriu a Seguridade e Saúde dos traballadores na o empresa, sendo requisito indispensable para a contratación con grandes empresa e en moitos casos incluso puntuando de xeito notable nos concursos das Administracións Públicas, o que provocou un incremento notable do número de empresas con esta certificación. Aquelas empresas que opten por un modelo de prevención baseado en recursos propios deberán ser auditadas segundo as especificaciones que a propia lei e a súa normativa de desenvolvemento conteñen. É, xa que logo, necesario formar a Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais, tanto para a realización destas auditorias externas, como para o coñecementos das obrigacións e requisitos que delas se derivan para as organizacións, coa finalidade de desenvolver tamén auditorias internas.

É importante destacar que os Técnicos Superiores en Prevención de Riscos Laborais poden ampliar a súa formación e con iso aumentar as súas posibilidades de emprego e o seu coñecemento da materia con este curso independientemente da Titulación Universitaria que posúan.
Os alumnos que finalicen o Curso e superen as probas finais obterán un certificado que acreditará a súa formación como Consultor en Implantación e Auditoría de Sistemas de Xestión da Prevención de Riscos Laborais segundo OHSAS 18.001.

MATERIAL DE ESTUDO:

O Temario está estructurado en Módulos e estes á súa vez en Unidades Didácticas e o alumno dispoñerá del en todo momento en dous formatos.
1.- Nun CD-ROM editado por ACEDIS Formación con todo o contido de estudo do curso que inclúe as unidades didácticas e diferentes arquivos de video e sonoros que reforzan a aprendizaxe
2.- Facilitaranse unhas claves de acceso para cada alumno ao noso Aula Virtual, onde terá dispoñible a calquera hora todo o material didáctico, así como canles de consulta aos profesores e de relación cos seus compañeiros
3.- Adicionalmente si o alumno deséxao ten opción ao envío do material de estudo en versión impresa en 1 cartafol editado por ACEDIS Formación (Este formato ten un custo de 20 €)

Requisitos de acceso al curso:

Aínda que este curso non ten requisitos, é conveniente ser Técnico de Prevención ou Consultor de Sistemas de Xestión de Calidade ou Medio Ambiente.

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Implantación e Auditoría en OHSAS 18.001:2.007

Unidade Didáctica 1.
Introdución aos Sistemas de Xestión da Prevención de Riscos Laborais
(25Horas)

Unidade Didáctica 2.
Lexislación aplicable
(15 Horas)

Unidade Didáctica 3.
Normativa OHSAS 18.001:2007
(40 Horas)

Unidade Didáctica 4.
Implantación dun Sistema de Xestión da Prevención de Riscos Laborais
(35 Horas)

Unidade Didáctica 5.
A Auditoría do Sistema de Xestión da Prevención de Riscos Laborais
(30 Horas)

Unidade Didáctica 6.
Correspondencia entre a Normativa OHSAS 18.001:2007 e outros Sistemas de Xestión
(15 Horas)

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Implantación e Auditoría en OHSAS 18001:2007 está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: